Warsztaty masażu dla psów – masujemy nasze Australijskie Labradoodle!

W świe­cie zwie­rząt pierw­szą rze­czą, jaka robi suka, kie­dy jej mło­de przy­cho­dzi na świat, jest wyli­za­nie go od stóp do głów. Jej język prze­ka­zu­je mózgo­wi szcze­nię­cia począt­ko­wy obraz jego ja. Dodat­ko­wo jeże­li w mio­cie uro­dzi się kil­ka szcze­niąt, któ­re nie­ustan­nie ocie­ra­ją się o sie­bie, wypró­bo­wu­jąc pierw­sze kro­ki, każ­dy mili­metr ich cia­ła wchła­nia dal­szą wie­dzę na temat tego, jakie są i jak funk­cjo­nu­ją. Wzmac­nia to two­rze­nie się ich ogól­ne­go obra­zu sie­bie”
cyt. Ruthy Alon
Dnia 17 mar­ca wzię­li­śmy udział w warsz­ta­tach masa­żu relak­sa­cyj­ne­go dla psów pro­wa­dzo­ne­go przez Aka­de­mie 4 Łapy z War­sza­wy. Był to masaż wzo­ro­wa­ny na masa­żu Shan­ta­la.
Zawie­ra on pod­sta­wo­we ele­men­ty budu­ją­ce więź pomię­dzy opie­ku­nem a jego czwo­ro­no­giem. Pies odkry­wa, że czło­wiek potra­fi być czu­ły i deli­kat­ny, pozna­je wła­sne cia­ło, uczy się roz­luź­niać napię­te mię­śnie. Korzy­ścią dla opie­ku­nów jest wspa­nia­ła oka­zja do kon­tak­tu z psem: pozna­ją go, jego reak­cje, próg wraż­li­wo­ści, uczą się roz­po­zna­wać sta­ny napię­cia i roz­luź­nie­nia. Naby­ta, cen­na umie­jęt­ność wła­ści­wej reak­cji na sytu­acje stre­so­we na sta­łe wcho­dzi w skład arse­na­łu obron­ne­go psa. Umie­jęt­ność świa­do­me­go roz­luź­nie­nia jest nie­zwy­kle przy­dat­na w wal­ce z róż­ne­go rodza­ju stre­sa­mi.
Doty­ka­nie ozna­cza kon­takt. Dla ludzi i zwie­rząt doty­ka­nie ma zna­cze­nie życio­we. Przy­wra­ca ono pew­ność sie­bie, spra­wia cie­pło, przy­jem­ność, wygo­dę, odna­wia siły życio­we. Mówi nam, ze nie jeste­śmy sami.
W trak­cie warsz­ta­tów nauczy­li­śmy się kom­plek­so­we­go maso­wa­nia psów – klat­ki pier­sio­wej, brzu­cha, łap, pyska, ogo­na, grzbie­tu i uszu. Maso­wa­nie poszcze­gól­nych obsza­rów cia­ła ma wie­lo­ra­ki wpływ na orga­nizm:
— masaż klat­ki pier­sio­wej: korzyst­ny wpływ na pra­ce płuc, sty­mu­la­cja pra­cy ser­ca, pobu­dze­nie krą­że­nia, odprę­że­nie
— masaż brzu­cha: akty­wi­za­cja pra­cy prze­wo­du pokar­mo­we­go, pobu­dza tra­wie­nie, uspraw­nia pra­cę jeli­ta gru­be­go (efek­ty tego masa­żu widać….a raczej czuć od razu
-masaż koń­czy­ny przed­niej: likwi­da­cja napięć mię­śnio­wych, roz­luź­nie­nie sta­wów, pobu­dze­nie krą­że­nia, odprę­że­nie
— masaż koń­czy­ny tyl­nej: likwi­da­cja napięć, roz­luź­nie­nie sta­wów, pobu­dze­nie krą­że­nia, wzmac­nia kości,
— masaż grzbie­tu + ogon: wzmoc­nie­nie mię­śni grzbie­tu, niwe­lu­je napię­cia w oko­li­cy szyi, grzbie­tu i zadu, odprę­że­nie
— masaż pyska + uszy: uwal­nia­nie napięć, wzma­ga się ukrwie­nie, niwe­lu­je ból gło­wy, dzia­ła­nie koją­ce, odprę­ża­ją­ce

War­to wspo­mnieć o jesz­cze jed­nym pozy­tyw­nym wpły­wie masa­żu – zapew­niam, że korzy­ści z nie­go (w for­mie wyci­sze­nia i relak­sa­cji) rów­nież odno­si masu­ją­cy.

Warsz­ta­ty masa­żu były nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem, zdję­cia poni­żej.

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Massage training

Mas­sa­ge tra­ining

Zaraz po nim zde­cy­do­wa­li­śmy się wypró­bo­wać tech­ni­ki na róż­nych szcze­nię­tach, w róż­nej fazie okre­su kry­tycz­ne­go roz­wo­ju. Oto zdję­cia oraz wideo:

Labradoodle belly massage

Labra­do­odle bel­ly mas­sa­ge

Massaging Labradoodle puppies

Mas­sa­ging Labra­do­odle pup­pies

Massaging Australian Labradoodle pups

Mas­sa­ging Austra­lian Labra­do­odle pups

Massaging Australian Labradoodle pups

Mas­sa­ging Austra­lian Labra­do­odle pups

Labradoodles being massaged

Labra­do­odles being mas­sa­ged

Labradoodle puppy massage

Labra­do­odle pup­py mas­sa­ge

Labradoodle puppy massage

Labra­do­odle pup­py mas­sa­ge

Labradoodle puppies massaged

Labra­do­odle pup­pies mas­sa­ged

Labradoodle puppies massage

Labra­do­odle pup­pies mas­sa­ge

Labradoodle puppies being massaged

Labra­do­odle pup­pies being mas­sa­ged

Labradoodle puppies being massaged

Labra­do­odle pup­pies being mas­sa­ged

Labradoodle puppies and massage

Labra­do­odle pup­pies and mas­sa­ge

VIDEO:

Shan­tal Mas­sa­ge — Austra­lian Labra­do­odle pups

Jed­no wie­my na pew­no. Masaż na sta­łe lądu­je jako bar­dzo waż­ny punkt socja­li­za­cji naszych szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle !

———————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza w Pol­sce hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle

, , ,