USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT — POMÓŻ I TY!

Zachę­cam do wzię­cia udzia­łu w akcji. Nowa usta­wa zaostrza kary dla znę­ca­ją­cych się nad zwie­rzę­ta­mi. Przy­łącz się i Ty!

Koali­cja dla Zwie­rząt opra­co­wa­ła nowy pro­jekt usta­wy o ochro­nie zwie­rząt. Jest to pro­jekt oby­wa­tel­ski.
Zgod­nie z pol­skim pra­wem, aby pro­jekt był gło­so­wa­ny w sej­mie, trze­ba speł­nić nastę­pu­ją­ce warun­ki:

1. Komi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej musi zebrać mini­mum 1000 pod­pi­sów pod pro­jek­tem i prze­słać je do Mar­szał­ka Sej­mu.
2. Mar­sza­łek sej­mu w cią­gu 14 dni wyda­je decy­zję o przy­ję­ciu zawia­do­mie­nia, po czym ogła­sza w dzien­ni­ku o zasię­gu ogól­no­pol­skim fakt naby­cia oso­bo­wo­ści praw­nej przez Komi­tet, adres Komi­te­tu i miej­sce udo­stęp­nie­nia pro­jek­tu usta­wy do publicz­ne­go wglą­du.
3. Pod pro­jek­tem musi pod­pi­sać się w cią­gu 3 mie­się­cy od reje­stra­cji komi­te­tu mini­mum 100 tysię­cy osób mają­cych pra­wo wybie­ra­nia do Sej­mu.

Punkt 1. jest już zre­ali­zo­wa­ny — zebra­no ponad 1800 pod­pi­sów.

Jak pomóc? Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dziesz na stro­nie Koali­cji dla Zwie­rząt: http://www.koalicja.org.pl/index.php
Pro­jekt usta­wy: http://www.koalicja.org.pl/ustawa.php
Czę­sto zada­wa­ne pyta­nia: http://www.facebook.com/notes/koalicja-dla-zwierzat-nowa-ustawa-o-zwierzetach/faq-czyli-odpowiedzi-na-rozne-pytania-naszych-fanow/127242214012500

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce