TARGI REKLAMYREMADAYS 2009

W dniach 11–12 luty Rutlands Cara­mel Pas­sion będzie bra­ła udział w tar­gach rekla­my Rema­days 2009, któ­re corocz­nie odby­wa­ją się w War­sza­wie. Ser­decz­nie zapra­sza­my na sto­isko H21 do Hali I. Cara­mel Pas­sion będzie repre­zen­to­wać fir­mę Anda Poland, któ­ra tak jak i Cara­mel debiu­tu­je w Pol­sce.

To będzie jed­na z pierw­szych tego typu imprez Cara­mel. Trzy­maj­cie kciu­ki za naszą debiu­tant­kę!

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce