Relacja z targów reklamy — REMADAYS 2009 (zdjęcia)

W dniach 10–12 Luty w hali Expo w War­sza­wie odby­ły się Tar­gi Rekla­my Rema­days.

Rutlands Cara­mel Pas­sion (austra­lij­ski labra­do­odle) repre­zen­to­wa­ła fir­mę Anda Poland, któ­ra rów­nież jak Cara­mel (austra­lij­ski labra­do­odle) po raz pierw­szy debiu­tu­je w Pol­sce. Hasło prze­wod­nie: „Naresz­cie jeste­śmy w Pol­sce” .

Cara­mel z Wło­cha­tej Pasji i jej prze­wod­nik — Ali­cja Duda z Ośrod­ka Szko­le­nia Psów „Pastel” spi­sa­ły się na medal!

Cara­mel mimo tar­go­we­go szu­mu i zgieł­ku była bar­dzo dziel­na. Wyka­za­ła się aniel­ską cier­pli­wo­ścią i dużym spo­ko­jem. Dum­nie masze­ro­wa­ła mie­dzy sto­iska­mi roz­da­jąc wizy­tów­ki i dłu­go­pi­sy. Pomysł oka­zał się dużym suk­ce­sem a sto­isko Andy Poland było oble­ga­ne.

Cara­mel ma jedy­nie 6 mie­się­cy ale już wie kie­dy koń­czy się zaba­wa a zaczy­na pra­ca. Po cięż­kim dniu zasłu­ży­ła sma­ko­wi­tą kość.

Andzie Poland życzy­my wie­lu suk­ce­sów!

Ludz­ko-psi zespół „Wło­cha­ta Pasja”

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce