TAK WITALIŚMY WIOSNĘ (zdjęcia)

Kiedy w Austra­lii roz­po­czyna się jesień.…Australijskie Labra­do­odle witają wio­snę w Polsce.  

W Kato­wi­cach w Parku T. Kościuszki odbyły się pierw­sze otwarte agi­lity orga­ni­zo­wane przez Ośro­dek Szko­le­nia Psów „Pastel”. Har­com nie było końca. Cara­mel, już doświad­czona spor­t­smenka nato­miast Onyxe na torze sta­wiał swoje pierw­sze kroki.

Na początku nie było mi łatwo: koło, hopki, tunele, pali­sada to dla mnie nowość. Ale Pani była tak miła, że poka­zała mi jak się to robi. Przez obręcz i do tunelu się nie zmie­ściła, ale ska­ka­nie poszło jej cał­kiem nie­źle. Parę smacz­ków na zachętę i życie staje się piękne, a żadna prze­szkoda nie jest już nie do poko­na­nia” (cyt. Onyxe)

A ja to lubię te sobot­nie Agi­lity w Pastelu. Można zapo­znać nowe psiaki zza „gra­nicy”. Dzi­siaj było ich wyjąt­kowo dużo. O! dzi­siaj pozna­łam dwie uro­cze bliź­niaczki! Takie małe tro­chę, więk­sze ode mnie zale­d­wie o głowę ale wcale się nie bały! Potem uczy­łam Onyxe — poka­zy­wa­łam mu jak się bie­gnie przez tunel — Pani się tam nie zmie­ściła a więc podzie­li­ły­śmy się zada­niami. Wybacz­cie ale teraz musze odpo­cząć” (cyt. Caramel)

 

No to biegnę!

No to biegnę!

Hopa!

Hopa!

Przez obręcz hop!

Przez obręcz hop!

Urocze bliźniaczki

Uro­cze bliźniaczki

Lubię głaskanko

Lubię gła­skanko

Do tunelu jazda!

Do tunelu jazda!

 

A ja sie dopiero uczę...

A ja sie dopiero uczę…

Co za radość!

Co za radość!

Teraz Nagroda!

Teraz Nagroda!

Pani pokazała jak sie skacze

Pani poka­zała jak sie skacze

Slalom to jest to!

Sla­lom to jest to!

Tunel

Tunel

Z tunelu

Z tunelu

 

Pani o nas opowiada

Pani o nas opowiada

  

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce