TAK WITALIŚMY WIOSNĘ (zdjęcia)

Kie­dy w Austra­lii roz­po­czy­na się jesień.…Australijskie Labra­do­odle wita­ją wio­snę w Pol­sce.  

W Kato­wi­cach w Par­ku T. Kościusz­ki odby­ły się pierw­sze otwar­te agi­li­ty orga­ni­zo­wa­ne przez Ośro­dek Szko­le­nia Psów „Pastel”. Har­com nie było koń­ca. Cara­mel, już doświad­czo­na spor­t­smen­ka nato­miast Ony­xe na torze sta­wiał swo­je pierw­sze kro­ki.

Na począt­ku nie było mi łatwo: koło, hop­ki, tune­le, pali­sa­da to dla mnie nowość. Ale Pani była tak miła, że poka­za­ła mi jak się to robi. Przez obręcz i do tune­lu się nie zmie­ści­ła, ale ska­ka­nie poszło jej cał­kiem nie­źle. Parę smacz­ków na zachę­tę i życie sta­je się pięk­ne, a żad­na prze­szko­da nie jest już nie do poko­na­nia” (cyt. Ony­xe)

A ja to lubię te sobot­nie Agi­li­ty w Paste­lu. Moż­na zapo­znać nowe psia­ki zza „gra­ni­cy”. Dzi­siaj było ich wyjąt­ko­wo dużo. O! dzi­siaj pozna­łam dwie uro­cze bliź­niacz­ki! Takie małe tro­chę, więk­sze ode mnie zale­d­wie o gło­wę ale wca­le się nie bały! Potem uczy­łam Ony­xe — poka­zy­wa­łam mu jak się bie­gnie przez tunel — Pani się tam nie zmie­ści­ła a więc podzie­li­ły­śmy się zada­nia­mi. Wybacz­cie ale teraz musze odpo­cząć” (cyt. Cara­mel)

 

No to biegnę!

No to bie­gnę!

Hopa!

Hopa!

Przez obręcz hop!

Przez obręcz hop!

Urocze bliźniaczki

Uro­cze bliź­niacz­ki

Lubię głaskanko

Lubię gła­skan­ko

Do tunelu jazda!

Do tune­lu jaz­da!

 

A ja sie dopiero uczę...

A ja sie dopie­ro uczę…

Co za radość!

Co za radość!

Teraz Nagroda!

Teraz Nagro­da!

Pani pokazała jak sie skacze

Pani poka­za­ła jak sie ska­cze

Slalom to jest to!

Sla­lom to jest to!

Tunel

Tunel

Z tunelu

Z tune­lu

 

Pani o nas opowiada

Pani o nas opo­wia­da

  

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce