Przystanek Finlandia — odwiedzamy nasze dorosłe szczenięta Australijskich Labradoodle.

Zło­ży­li­śmy małą wizy­tę naszym szcze­nię­tom Austra­lij­skich Labra­do­odle w Fin­lan­dii.

Tah­ko (Fili­gree and Ony­xes miot 2012)
Nel­li (Gol­die & Ony­xes miot 2011)

To była sen­ty­men­tal­na i nie­sa­mo­wi­ta podróż. Spo­tkać się ponow­nie ze wspa­nia­ły­mi rodzi­na­mi ale co naj­waż­niej­sze zoba­czyć jak teraz wyglą­da­ją i jak mają się nasz już duże szcze­nię­ta Tah­ko i Nel­li

NELLI przy­wi­ta­ła nas z entu­zja­zmem. Nie chcia­ła się ode mnie odle­pić kie­dy zorien­to­wa­ła się “Hey, ona może dra­pać mnie za uchem non stop!”. Nel­li jest bar­dzo otwar­ta, uwiel­bia ludz­kie towa­rzy­stwo, ale też towa­rzy­stwo innych psów (rado­śnie wita je na spa­ce­rze). Bar­dzo ład­nie podzię­ko­wa­ła za smacz­ną kost­kę, liź­nię­ciem po uchu. Nel­li to sta­bil­ny faj­ny psiór, nie oba­wia się nowych sytu­acji ani hała­sów. Wzię­ła mnie na mały spa­cer po oko­li­cy.

Labradoodle Nelli in Filand

Labra­do­odle Nel­li in Filand

Labradoodle Nelli in Filand

Labra­do­odle Nel­li in Filand

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nel­li in Fin­land

Tah­ko to praw­dzi­wy Dżen­tel­men! Jego rodzi­na uwiel­bia go nad życie — co z resz­ta widać gołym okiem. Ma spe­cial­ny spo­sób sia­da­nia na scho­dach. Uwiel­bia prze­chadz­ki — szcze­gól­nie teraz kie­dy na dwo­rze śnież­no. Pod­czas spa­ce­ru czę­sto wstę­pu­je do “psiej bawi­lan­dii” gdzie spo­ty­ka się ze swo­imi kum­pla­mi. Tah­ko rów­nież jest bar­dzo “za” inny­mi psa­mi i ludź­mi. Z jed­nej stro­ny deli­kat­ny a z dru­giej bar­do otwar­ty jeże­li cho­dzi o nowe sytu­acje (wyciecz­ki do mia­sta, nie oba­wia się hała­sów). Oka­zał się naj­lep­szym przy­ja­cie­lem naj­młod­szej — Eri­ki, ale kie­dy potrze­bu­je prze­strze­ni dla sie­bie nie oba­wia się tego poka­zać, ale zawsze dosta­je nale­ży­ty sza­cu­nek. Zawsze jest u boku tego, któ­ry aktu­al­nie prze­ży­wa smu­tek.

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tah­ko in Fin­land

Wspa­nia­le było zno­wu Was zoba­czyć! Dzię­ku­je za miłe przy­ję­cie i moż­li­wość zoba­cze­nia zno­wu naszych dro­gich juz nie tak małych szcze­niacz­ków.

——————————————————————————————-

Wlo­cha­ta Pasja — Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce

, , ,