Pierwszy zjazd Australijskich Labradoodle:)

Pierw­szy zjazd Austra­lij­skich Labra­do­odle:)

Nie tak daw­no temu, bo w kwiet­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy nasz pierw­szy dudlo­wy romp w Pol­sce psia­ków pocho­dzą­cych z Wlo­cha­tej Pasji i Kudła­te­go Cza­ru.

Było wspa­nia­le! Agniesz­ka Pache i Alek­san­dra Gał­ka z cen­trum szko­le­nio­we­go Eve­rest zor­ga­ni­zo­wa­ły nam świet­ne — szko­le­nie — zaba­wę. Tro­chę tre­nin­gów posłu­sze­stwa (obi­dien­ce), trie­bal­la oraz mantailingu.…oczywiscie były zawo­dy i nagro­dy:)

Dzie­ku­je­my dziew­czy­ny! To był swiet­ny czas spę­dzo­ny z naszy­mi wspa­nia­ły­mi dudlo­wy­mi rodzi­na­mi. Swiet­nie było zoba­czyc się zno­wu u usły­szec tyle fan­ta­stycz­nych histo­rii o Waszych psia­kach. Od tej pory mamy nadzie­je na regu­lar­ne spo­tka­nia w tak miłym gro­nie;)

Kil­ka zdjęć z wyjaz­du:

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle week­end

————————————————————————————————
Wło­cha­ta Pasja

Pierw­sza w Pol­sce Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle
www.wlochata-pasja.com.pl
www.labradoodle.pl

, , ,