ONYXE ZDAJE EGZAMINGRZECZNEGO PSA

Ony­xe zdał egza­min „Grzecz­ne­go Psa” w Ośrod­ku Szko­le­nia Psów „PASTEL”.
„Przede mną jesz­cze dłu­uuuga dro­ga ale jak to mówią — pierw­sze koty za pło­ty. Wie­le się nauczy­łem. Umiem cho­dzić przy nodze, kłaść się kie­dy Pani chce (choć w naj­bar­dziej nie­od­po­wied­nich dla mnie momen­tach), usią­dę, jak każą zostać – zosta­nę. Pozna­łem też wie­lu kum­pli zza gra­ni­cy. Szko­da, że wszyst­ko co dobre tak szyb­ko się koń­czy” (cyt. Onyx)

Tak zosta­wa­łem:

Onyxe zostań!

Ony­xe zostań!

Onyxe zostań - łaaaaadnie!

Ony­xe zostań — łaaaaad­nie!

Tak cho­dzi­lem przy nodze:

Onyxe noga!

Ony­xe noga!

Doooobrze noga!

Doooobrze noga!

Tak leża­łem:

Onyxe leżeć!

Ony­xe leżeć!

Tutaj jest mój wła­sny, pry­wat­ny DYPLOM:

dyplom-ony­xe

Czas na poże­gnal­ne zdję­cie!

Zaliczone!

Zali­czo­ne!

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce