ONYXE NA SZKOLENIU W “PASTELU” (zdjęcia i filmy)

Ony­xe roz­po­czął szko­le­nie w Ośrod­ku Szko­le­nia „Pastel” Ali­cji Dudy. To były jego pierw­sze zaję­cia i coś nam się wyda­je, że Ony­xe zamie­rza pójść w śla­dy Blan­ki (nasze­go 3 let­nie­go Westa) i zostać szko­le­nio­wym „ołów­kiem”. Na pierw­szych zaję­ciach Ony­xe uczył się mie­dzy inny­mi sia­da­nia, waro­wa­nia, tar­ge­to­wa­nia, przy­wo­ła­nia awa­ryj­ne­go — gwizd­ka. Przy czym nasz weso­łek cały czas mer­dał swo­im czar­nym ogon­kiem. Chy­ba mu się spodo­ba­ło. Poni­żej parę zdjęć i fil­mi­ków z zajęć.

ZDJĘCIA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ:

Smakołyk?? To mi sie podoba!

Sma­ko­łyk?? To mi sie podo­ba!

Chodzenie przy nodze może byc przyjemne!

Cho­dze­nie przy nodze może byc przy­jem­ne!

Siad Onyxe

Siad Ony­xe

A TO jest ten TARGET!

A TO jest ten TARGET!

Już targetuje!

Już tar­ge­tu­je!

 FILMIKI:

Nauka siad. A ja weso­lo mer­dam ogon­kiem 

A ja lubię cho­dzić przy nodze:)

Pierw­sza lek­cja a ja już tar­ge­tu­je!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce