Nessie — Australian Labradoodle na warsztatach obedience

Ostat­nio odwie­dzi­li­śmy Psią Kra­inę. Byli­śmy na warsz­ta­tach obe­dien­ce z Agniesz­ką Pache (Eve­rest Szczyt Poro­zu­mie­nia).

W Psiej Kra­inie jak zwy­kle wszyst­ko dopię­te na ostat­ni guzik, świet­na atmos­fe­ra, wspa­nia­łe swoj­skie wyro­by. A same warsz­ta­ty no cóż — pro­fe­sjo­na­lizm Agniesz­ki mówi sam za sie­bie.

Psia­ki spra­wo­wa­ły się wzor­co­wo. Udział w warsz­ta­tach bra­ła rów­nież nasz Austra­lij­ski Labra­do­odle — Rene­se­mee (Nes­sie).

Oto zdję­cia z samych warsz­ta­tów:

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­ta­ty Obe­dien­ce — Psia Kra­ina

A To Nes­sie eks­plo­ru­ją­ca fan­ta­stycz­ne wzbo­ga­co­ne śro­dwi­sko w Psiej Kra­inie.

Nessie Australian Labradoodle, puszki

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle, pusz­ki

Nessie Labradoodle, different ground

Nes­sie Labra­do­odle, dif­fe­rent gro­und

Nessie Labradoodle, enriched environment

Nes­sie Labra­do­odle, enri­ched envi­ron­ment

Nessie Labradoodle, in the box

Nes­sie Labra­do­odle, in the box

Nessie, labradoodle, kukła

Nes­sie, labra­do­odle, kukła

Nessie, labradoodle, mysza

Nes­sie, labra­do­odle, mysza

Nessie, labradoodle, slon

Nes­sie, labra­do­odle, slon

Nessie, Labradoodle,podłoża

Nes­sie, Labradoodle,podłoża

Nessie, Labraoodle, wiszące korale

Nes­sie, Labra­oodle, wiszą­ce kora­le

Roz­da­nie dyplo­mów i nagród:

Dyplomy, nagrody

Dyplo­my, nagro­dy

Dyplomy, nagrody

Dyplo­my, nagro­dy

After­par­ty:

Afterparty - Psia Kraina

After­par­ty — Psia Kra­ina

Nessie, labradoodle, lody

Nes­sie, labra­do­odle, lody

Nessie, labradoodle, psia kraina

Nes­sie, labra­do­odle, psia kra­ina

Psia Kraina, mniam mniam

Psia Kra­ina, mniam mniam

Pozna­li­śmy rów­nież taj­ni­ki nowej dys­cy­pli­ny Trie­ball

Trieball

Trie­ball

Trieball

Trie­ball

Trieball

Trie­ball

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne fan­ta­stycz­ne warsz­ta­ty!

————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza Pol­ska Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle

www.wlochata-pasja.com.pl

, , ,