Masaż szczeniąt Australijskich Labradoodle

Cał­kiem nie­daw­no odwie­dzi­li­śmy hodow­lę Austra­lij­skich Labra­do­odle Kudła­ty Czar. Maja teraz ślicz­ne szcze­niacz­ki.
Ponie­waż ostat­nio bra­li­śmy udział w szko­le­niu pro­fe­sjo­nal­ne­go masa­żu dla psów (masa­żu Szan­ta­la) posta­no­wi­li­śmy poćwi­czyć tro­chę na „żywym obiek­cie”. No i jak nam poszło? Oto wideo. W tle leci relak­su­ją­ca muzy­ka — odgło­sy śro­do­wi­ska pre­na­tal­ne­go z biciem ser­ca … każ­dy mili­metr cia­ła szcze­nia­ka zosta­je wyma­so­wa­ny.

Masaż Austra­lij­skie Labra­do­odle

Masaż ten defi­ni­tyw­nie będzie peł­nił dużą rolę w pla­nie socja­li­za­cji naszych szcze­niąt.

—————————————————————————————————————–

Pierw­sza hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce

, ,