KONFERENCJA PRASOWA W KATOWICACH

26 Mar­ca w Kato­wi­cach odby­ła się pierw­sza na świe­cie kon­fe­ren­cja pra­so­wa zor­ga­ni­zo­wa­na dla …psa. Atrak­cją tego czwart­ko­we­go przed­po­łu­dnia była Rutlands Cara­mel Pas­sion (austra­lij­ski labra­do­odle).

Celem kon­fe­ren­cji było zazna­jo­mie­nie spo­łe­czeń­stwa odno­śnie nowej rasy, histo­rii jej powsta­nia oraz celów użyt­ko­wych.

Uczest­ni­ka­mi kon­fe­ren­cji byli:

Edy­ta Gajew­ska, Wło­cha­ta Pasja

Ali­cja Duda, Ośro­dek Szko­le­nia Psów “Pastel”

Iwo­na Cie­siel­ska, Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym

W dzia­le Cen­trum Pra­so­we znaj­dzie­cie Pań­stwo arty­ku­ły z ww. kon­fe­ren­cji.

dsc_0210

dsc_0308

dsc_0312

dsc_0332

dsc_0341

dsc_0458

dsc_0493

dsc_0550

ala

konf_pras

pastel1

plecak

polsaty-news

stow

stowarzyszenie

tok-fm

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce