Jak socjalizujemy nasze szczenięta? Nasz nowy artykuł

Wita­my ser­decz­nie!

Na naszej stro­nie wła­śnie zamie­ści­li­śmy nowy arty­kuł o socja­li­za­cji szcze­niąt. Dla­cze­go jest tak waż­na i jak odbi­ja się na przy­szłym życiu szcze­nia­ka. Zapra­sza­my do lek­tu­ry arty­ku­łu, któ­ry zawie­ra oczy­wi­ście baaar­dzo dużo zdjęć naszych Austra­lij­skich Labra­do­odle.

Czy­taj arty­kuł

—————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce

, ,