Australijskie Labradoodle i Dzień Dziecka!

Dnia 1 czerw­ca odwie­dzi­li­śmy dzie­cia­ki ze Spo­łecz­ne­go Przed­szko­la z Ele­men­ta­mi peda­go­gi­ki Wal­dor­fskiej w Sie­mia­no­wi­cach.

Przed­szko­le odwie­dzi­li­śmy z Anią (Kudła­ty Czar) i jej psem Galą (Wło­cha­ta Pasja Deli­ca­te Gala). Gala świe­żo po szko­le­niu poka­za­ła dzie­ciom parę sztu­czek. Następ­nie dzie­ci po kolei pod­cho­dzi­ły do niej, zagłe­bia­jąc dło­nie w mięk­kim futer­ku. Gali dosta­ło się nawet tro­chę smacz­ków.

To był desz­czo­wy ale wspa­nia­ły dzień!

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przed­szko­lu

—————————————————————————————————————
Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , ,