Australijski Labradoodle — Nessie na sesji zdjęciowej:)

Niniej­szym chcia­łam przed­sta­wić Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee. Sunię na
któ­rą cze­ka­łam przez dłu­gi czas;) Dzię­ku­ję Ange­li i Pako za moje­go
ulu­bio­ne­go zło­dzie­ja skar­pe­tek. W Nes­sie pły­nie krew Cara­mel i Ony­xa,
ponie­waż Wlo­cha­ta Pasja Daz­zling Jack jest jej tatą. Mamu­sią Nes­sie jest
Rutlands WH Ava.

Uwiel­biam swo­je psia­ki!;) Cze­ka­łam na sesję zdję­cio­wą Nes­sie przez dłu­gi
czas. Musia­łam ją naj­pierw porząd­nie wycze­sać a jak wie­cie, nie jest to
łatwa
spra­wa a okre­sie wymia­ny szcze­nię­cej sier­ści. Cze­sa­li­śmy się do 4 nad ranem
a i tak łeb­ka nie uda­ło nam się już wycze­sać. Ah gdy­bym tyl­ko była
systematyczna.…obiecałam sobie, że od dzi­siaj będę;)

Inne moje psy — 56 let­nie już nie mają takich pro­ble­mów. Nato­miast każ­dy
może przejść przez te trud­ne zmia­ny z odpo­wied­nią szczot­ką w ręku, odro­bi­ną
cier­pli­wo­ści i dzię­ki regu­lar­no­ści w cze­sa­niu.

Ale wra­cam do tema­tu — po pro­stu uwiel­biam zdję­cia Anny Che­ba. Jaką ona ma
pasję w oczach kie­dy foto­gra­fu­je! Uśmiech z twa­rzy jej nie scho­dzi:) jest na
praw­dę inspi­ru­ją­ca. Z resz­tą jej zdję­cia rów­nież. Sama sesja jest po pro­stu
KONKRETNA. Jed­no zdję­cie = dobre zdję­cie i tyle;)

Zresz­tą look­nij­cie sami:

Australian Labradoodle  Ness

Austra­lian Labra­do­odle Ness

Australian Labradoodle Ness

Austra­lian Labra­do­odle Ness

Australian Labradoodle Nessie

Austra­lian Labra­do­odle Nes­sie

Australian Labradoodle running, toy

Austra­lian Labra­do­odle run­ning, toy

Australian Labradoodle, nessie face

Austra­lian Labra­do­odle, nes­sie face

Australian Labradoodle, running

Austra­lian Labra­do­odle, run­ning

Australian Labradoodles, Edi (2)

Austra­lian Labra­do­odles, Edi (2)

Australian Labradoodles, Edi

Austra­lian Labra­do­odles, Edi

Australian Labradoodles, Edyta

Austra­lian Labra­do­odles, Edy­ta

Caramel Australian Labradoodle

Cara­mel Austra­lian Labra­do­odle

Labradoodle Nessie

Labra­do­odle Nes­sie

Labradoodle, Edyta runs

Labra­do­odle, Edy­ta runs

Labradoodle, Nessie on grass

Labra­do­odle, Nes­sie on grass

Labradoodle, running, Nessie

Labra­do­odle, run­ning, Nes­sie

Ness Australian Labradoodle

Ness Austra­lian Labra­do­odle

Ness, australisn Labradoodle, Edyta

Ness, austra­lisn Labra­do­odle, Edy­ta

Nessie  Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle

Nessie Australian  Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle

Nessie Australian Labradoodle (head)

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle (head)

Nessie Australian Labradoodle, Edyta

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle, Edy­ta

Nessie Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle

Nessie the Australian Labradoodle

Nes­sie the Austra­lian Labra­do­odle

Nessie, Caramel Australian Labradoodles

Nes­sie, Cara­mel Austra­lian Labra­do­odles

Nessie, lovely Labradoodle

Nes­sie, love­ly Labra­do­odle

Nessie,Australian Labradoodle, Edyta

Nessie,Australian Labra­do­odle, Edy­ta

Renesemee Australian Labraroodle

Rene­se­mee Austra­lian Labra­ro­odle

——————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza Pol­ska Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce
www.wlochata-pasja.comm.pl
www.labradoodle.com.pl

, ,