Australijski Labradoodle Donnan na warsztatach tropienia

Warsz­ta­ty – tro­pie­nie. Z serii jak radzi sobie Don­nan z odnaj­dy­wa­niem „zagi­nio­nych osób”
Austra­lij­ski Labra­do­odle Don­nan – czy­li pies dosko­na­ły:) Cał­kiem nie­daw­no wybra­li­śmy się na warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez Eve­rest Szczyt Poro­zu­mie­nia doty­czą­ce tro­pie­nia. Nos Don­na­na pra­cu­je przez 2 godzi­ny bez prze­rwy. Dziel­ne­mu psia­ko­wi nie prze­szka­dzał nawet śnieg, któ­ry kle­ił się do futer­ka. Śnie­gu było mnó­stwo a tra­sy coraz dłuż­sze. Następ­nym razem nie wycho­dzi­my z domu bez pro­fe­sjo­nal­ne­go kom­bi­ne­zo­nu…
Don­nan zawsze pięk­nie szedł po śla­dzie a nagro­dą za odna­le­zie­nie zabaw­ki była zaba­wa nią z prze­wod­ni­kiem. Jed­nak­że zaczę­li­śmy zauwa­żać, że sama zabaw­ka prze­sta­je spra­wiać mu radość. Tro­pił bo takie miał zada­nie, ale czy to spra­wia­ło mu przy­jem­ność? Dale­ka jestem od tego aby pies robił coś dla mojej przy­jem­no­ści tyl­ko i wyłącz­nie. Radość ma być obu­stron­na a ze wzglę­du na potrze­bę reali­zo­wa­nia tego co natu­ral­ne dla psa, nawet więk­sza dla Don­na­na.
Don­nan jest psem bar­dzo sku­pio­nym na prze­wod­ni­ku i nie ma dla nie­go więk­szej rado­ści jak moż­li­wość spę­dza­nia cza­su razem z nim. Szyb­ka inter­wen­cja tre­ne­ra spra­wi­ła, że Don­nan odzy­skał radość z tro­pie­nia i robi to jesz­cze lepiej szyb­ciej, z więk­sza pre­cy­zja a na koń­cu dro­gi cze­ka go naj­więk­sza dla nie­go radość. Na koń­cu tro­pu cze­ka bowiem na nie­go już nie zabaw­ka, ale czło­wiek, któ­ry dla nie­go jest tak sil­nym wzmoc­nie­niem. Don­nan tro­piąc bie­gnie z uśmie­chem na „twa­rzy”, a od tam­tej pory w szko­le­niu sta­le uczest­ni­czy już żywy pozorant…zdjęcia poni­żej.
Szko­ląc swo­je psy pamię­taj­my o tym, że nie dla każ­de­go naj­lep­szą nagro­dą będzie poży­wie­nie (sma­ko­ły­ki). Każ­dy z nas powi­nien zna­leźć naj­więk­szą moty­wa­cję do pra­cy dla swo­je­go psa.

Donnan tracking human

Don­nan trac­king human

Labradoodle - found it!

Labra­do­odle — found it!

Labradoodle - got it!

Labra­do­odle — got it!

Labradoodle Donnan  .

Labra­do­odle Don­nan .

Labradoodle Donnan - found the track

Labra­do­odle Don­nan — found the track

Labradoodle Donnan - reward for tracking

Labra­do­odle Don­nan — reward for trac­king

Labradoodle Donnan - tired

Labra­do­odle Don­nan — tired

Labradoodle Donnan finding track

Labra­do­odle Don­nan fin­ding track

Labradoodle Donnan found the track

Labra­do­odle Don­nan found the track

Labradoodle Donnan playing after training

Labra­do­odle Don­nan play­ing after tra­ining

Labradoodle Donnan playing

Labra­do­odle Don­nan play­ing

Labradoodle Donnan tracking

Labra­do­odle Don­nan trac­king

Labradoodle Donnan

Labra­do­odle Don­nan

Labradoodle Tracking

Labra­do­odle Trac­king

tracking team .

trac­king team .

Tracking team

Trac­king team

Donnan Tracking lost toy

Don­nan Trac­king lost toy

Labradoodle - Donnan

Labra­do­odle — Don­nan

Labradoodle Donnan, found it!

Labra­do­odle Don­nan, found it!


Australian Labradoodle Donnan

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan


——————————————————————————————————————–

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza w Pol­sce hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle

, , ,