Australijski Labradoodle Donnan na warsztatach tropienia

Warsz­taty – tro­pie­nie. Z serii jak radzi sobie Don­nan z odnaj­dy­wa­niem „zagi­nio­nych osób”
Austra­lij­ski Labra­do­odle Don­nan – czyli pies dosko­nały:) Cał­kiem nie­dawno wybra­li­śmy się na warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Eve­rest Szczyt Poro­zu­mie­nia doty­czące tro­pie­nia. Nos Don­nana pra­cuje przez 2 godziny bez prze­rwy. Dziel­nemu psia­kowi nie prze­szka­dzał nawet śnieg, który kleił się do futerka. Śniegu było mnó­stwo a trasy coraz dłuż­sze. Następ­nym razem nie wycho­dzimy z domu bez pro­fe­sjo­nal­nego kom­bi­ne­zonu…
Don­nan zawsze pięk­nie szedł po śla­dzie a nagrodą za odna­le­zie­nie zabawki była zabawa nią z prze­wod­ni­kiem. Jed­nakże zaczę­li­śmy zauwa­żać, że sama zabawka prze­staje spra­wiać mu radość. Tro­pił bo takie miał zada­nie, ale czy to spra­wiało mu przy­jem­ność? Daleka jestem od tego aby pies robił coś dla mojej przy­jem­no­ści tylko i wyłącz­nie. Radość ma być obu­stronna a ze względu na potrzebę reali­zo­wa­nia tego co natu­ralne dla psa, nawet więk­sza dla Don­nana.
Don­nan jest psem bar­dzo sku­pio­nym na prze­wod­niku i nie ma dla niego więk­szej rado­ści jak moż­li­wość spę­dza­nia czasu razem z nim. Szybka inter­wen­cja tre­nera spra­wiła, że Don­nan odzy­skał radość z tro­pie­nia i robi to jesz­cze lepiej szyb­ciej, z więk­sza pre­cy­zja a na końcu drogi czeka go naj­więk­sza dla niego radość. Na końcu tropu czeka bowiem na niego już nie zabawka, ale czło­wiek, który dla niego jest tak sil­nym wzmoc­nie­niem. Don­nan tro­piąc bie­gnie z uśmie­chem na „twa­rzy”, a od tam­tej pory w szko­le­niu stale uczest­ni­czy już żywy pozorant…zdjęcia poni­żej.
Szko­ląc swoje psy pamię­tajmy o tym, że nie dla każ­dego naj­lep­szą nagrodą będzie poży­wie­nie (sma­ko­łyki). Każdy z nas powi­nien zna­leźć naj­więk­szą moty­wa­cję do pracy dla swo­jego psa.

Donnan tracking human

Don­nan trac­king human

Labradoodle - found it!

Labra­do­odle — found it!

Labradoodle - got it!

Labra­do­odle — got it!

Labradoodle Donnan  .

Labra­do­odle Donnan .

Labradoodle Donnan - found the track

Labra­do­odle Don­nan — found the track

Labradoodle Donnan - reward for tracking

Labra­do­odle Don­nan — reward for tracking

Labradoodle Donnan - tired

Labra­do­odle Don­nan — tired

Labradoodle Donnan finding track

Labra­do­odle Don­nan fin­ding track

Labradoodle Donnan found the track

Labra­do­odle Don­nan found the track

Labradoodle Donnan playing after training

Labra­do­odle Don­nan play­ing after training

Labradoodle Donnan playing

Labra­do­odle Don­nan playing

Labradoodle Donnan tracking

Labra­do­odle Don­nan tracking

Labradoodle Donnan

Labra­do­odle Donnan

Labradoodle Tracking

Labra­do­odle Tracking

tracking team .

trac­king team .

Tracking team

Trac­king team

Donnan Tracking lost toy

Don­nan Trac­king lost toy

Labradoodle - Donnan

Labra­do­odle — Donnan

Labradoodle Donnan, found it!

Labra­do­odle Don­nan, found it!


Australian Labradoodle Donnan

Austra­lian Labra­do­odle Donnan


——————————————————————————————————————–

Wło­chata Pasja
Pierw­sza w Pol­sce hodowla Austra­lij­skich Labradoodle

, , ,