Australijski Labradoodle Donnan na psa ratownika?

Przy udzia­le Psiej Szko­ły BANDERIA i Gru­py ratow­nic­twa PCK Kiel­ce, w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim powsta­je pierw­sza gru­pa poszu­ki­waw­czo ratow­ni­cza, któ­rej celem jest przy­go­to­wa­nie zespo­łów ludz­ko-psich do poszu­ki­wa­nia zagi­nio­nych osób.

Austra­lij­ski Labra­do­odle Wlo­cha­tej Pasji — Don­nan jest tre­no­wa­ny w celu sta­nia się ofi­cjal­nym psem ratow­ni­kiem.

Mamy nadzie­je, że wytrwa­my w cięż­kich tre­nin­gach bo to prze­cież doży­wot­nia pra­ca.

Na chwi­le obec­ną Don­nan może się już pochwa­lić mały­mi suk­ce­sa­mi gdyż wcze­śniej był szko­lo­ny przez Agniesz­ke Pache ze szko­ły PASTEL. Don­nan już z 1 km potra­fi wytro­pić ukry­ty przez czło­wie­ka przed­miot i same­go czło­wie­ka.

Oto kil­ka zdjęć z tre­nin­gów w Paste­lu i naszych pry­wat­nych tre­nin­gów:

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Trac­king

——————————————————————————————————————————————–

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , ,