Australijski Labradoodle Donnan na psa ratownika?

Przy udziale Psiej Szkoły BANDERIA i Grupy ratow­nic­twa PCK Kielce, w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim powstaje pierw­sza grupa poszu­ki­waw­czo ratow­ni­cza, któ­rej celem jest przy­go­to­wa­nie zespo­łów ludzko-psich do poszu­ki­wa­nia zagi­nio­nych osób.

Austra­lij­ski Labra­do­odle Wlo­cha­tej Pasji — Don­nan jest tre­no­wany w celu sta­nia się ofi­cjal­nym psem ratownikiem.

Mamy nadzieje, że wytrwamy w cięż­kich tre­nin­gach bo to prze­cież doży­wot­nia praca.

Na chwile obecną Don­nan może się już pochwa­lić małymi suk­ce­sami gdyż wcze­śniej był szko­lony przez Agnieszke Pache ze szkoły PASTEL. Don­nan już z 1 km potrafi wytro­pić ukryty przez czło­wieka przed­miot i samego człowieka.

Oto kilka zdjęć z tre­nin­gów w Pastelu i naszych pry­wat­nych treningów:

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

Australian Labradoodle Donnan Tracking

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan Tracking

——————————————————————————————————————————————–

Wło­chata Pasja
Pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , ,