Szczeniaczki Australijskich Labradoodle na świecie! Lista oczekujących otwarta:)

Uro­dzi­ły się szcze­niacz­ki Austa­lij­skich Labra­do­odle.

Szczę­śli­wą mamą zosta­ła Cara­mel a tatą Ony­xe. Lista ocze­ku­ją­cych wciąż otwar­ta.

Cara­mel i Ony­xe to połą­cze­nie, któ­re daje duży odse­tek szcze­niąt tera­peu­tycz­nych — już nie mogę się docze­kać jak się będą roz­wi­jać.

Szcze­nię­ta są w kolo­rach: cze­ko­la­do­wym, kre­mo­wym, kar­me­lo­wym oraz kawa z mle­kiem. Sier­ści — open fle­ece.
Szcze­niacz­ki będą goto­we aby pójść do nowych dom­ków naj­póź­niej pod koniec lip­ca.

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

Cud narodzin…to zawsze wzru­sza­ją­ce prze­ży­cie. Cara­mel już od czwart­ku nie
wycho­dzi­ła z łóz­ka Fabian­ka. Zde­cy­do­wa­ła, że tam się czu­je naj­bez­piecz­niej.
Jed­nak w sobo­tę dopie­ro coś się ruszy­ło. Cara­mel bar­dzo dobit­nie dała znać,
że chce mieć mnie teraz przy sobie i mam się nie ruszać ani na krok! Po
dwóch pierw­szych szcze­niacz­kach to się zmie­ni­ło — to ona nie opusz­cza­ła ich
na krok. Ja swo­bod­nie mogłam się poru­szać. Księż­nicz­ka ład­nie zaję­ła się
malusz­ka­mi, chy­ba nawet do prze­sa­dy, bo nie chce się iść nawet zała­twić na
dwór.
Są już na świe­cie, małe, bez­bron­ne, kru­che isto­ty i tak bar­dzo zależ­ne od
nas. W trak­cie 2 godzin­nej drzem­ki Fabian dziel­nie mnie zastę­po­wał. Przed
poro­dem przy­szy­ko­wał całą wali­zecz­kę poro­do­wą. Przy­po­mnia­ło mi się jak ja
się pako­wa­łam do szpi­ta­la;)
Teraz nale­ży nam się odpo­czy­nek .… ale za nie­dłu­go zno­wu napi­sze­my:)

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppies

Labra­do­odle pup­pies

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Puppies Labradoodle

Pup­pies Labra­do­odle

Labradoodle pups

Labra­do­odle pups

—————————————————————-
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce
www.wlochata-pasja.com.pl

, , , , ,