Lista oczekujących na jesienno/zimowy miot Australijskich Labradoodle 2014 otwarta

W naszej hodow­li na jesień uro­dzą się szcze­nię­ta Austra­lij­skich Labra­do­odle.

Szczę­sli­wą mamą jest Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess :

Wlochata Pasja Earth Goddess

Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess

A tatu­siem Rutlands WH Lil Don­nan

Rutlands WH Lil Donnan

Rutlands WH Lil Don­nan

Ocze­ku­je­my szcze­niąt w śred­nim i mini roz­mia­rze o sier­ści falo­wa­nej. Kolo­ry — kre­mo­wy, kar­me­lo­wy, more­lo­wy, czar­ny i brą­zo­wy.
Rodzi­ce są zare­je­stro­wa­ni w orga­ni­za­cji ALFA-Euro­pe. Są prze­ba­da­ni pod wzglę­dem dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych oraz Prcd-Pra. Wszyst­kie szcze­nię­ta będą zare­je­stro­wa­ne w tej­że orga­ni­za­cji, będą posia­da­ły testy DNA na potwier­dze­nie pocho­dze­nia oraz rodo­wo­dy.

A oto poprzed­nie szcze­niacz­ki Don­na­na (z Galą)

Luke

Luke

Motek

Motek

Pepper

Pep­per

Tommie

Tom­mie

Jed­nym z naj­waż­niej­szych punk­tów nasze­go pla­nu hodow­la­ne­go jest socja­li­za­cja szcze­niąt. Pla­ny socja­li­za­cyj­ne naszych szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle two­rzo­ne sa przy uwzględ­nie­niu wie­lu czyn­ni­ków — wie­ku, pre­dys­po­zy­cji dane­go mio­tu i indy­wi­du­al­nych szcze­niacz­ków. Odpo­wied­nia socja­li­za­cja jest spra­wą fun­da­men­tal­ną dla przy­szło­ści Wasze­go szcze­nia­ka już jako doro­słe­go psa. Pra­cu­je­my, mie­dzy inny­mi nas: Spe­cy­ficz­ny­mi hała­sa­mi (burza, fajer­wer­ki, spa­da­ja­ce dziw­ne obiek­ty), pozy­tyw­nym podej­ściem do ludzi, innych psów i innych zwie­rząt, wyeli­mi­no­wa­niem cho­ro­by loko­mo­cyj­nej, nagły­mi, dziw­ny­mi sytu­acja­mi. Uczy­my rów­nież pod­sta­wo­wych komend aby Wasze szcze­nię­ta zanim pój­dą na szko­le­nie wie­dzia­ły co ozna­cza tre­ning pozy­tyw­nych wzmoc­nień.
Pra­cu­je­my z naszy­mi szcze­niacz­ka­mi już od same­go uro­dze­nia. Zale­ży nam na tym aby sys­tem ner­wo­wy szcze­niąt był przy­go­to­wa­ny na róż­ne sytu­acje, na któ­re mogą natknąć się dora­sta­ją­ce szcze­nię­ta oraz Wasze doro­słe psy.

Poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo infor­ma­cje na temat tego jak pra­cu­je­my z naszy­mi szcze­nię­ta­mi:

https://www.wlochata-pasja.com.pl/australijskie-labradoodle/twoj-australijski-labradoodle/nasz-program-socjalizacji-szczeniat-australijskich-labradoodle/

Zapra­sza­my do kon­tak­tu.

———————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , ,