DŻENTELMEN DO WYNAJĘCIA (USŁUGI REPRODUKTORA)

Rutlands Black Onyxe - Australijski labradoodle

Rutlands Black Ony­xe — Austra­lij­ski labra­do­odle

 


Imię: Rutlands Black Ony­xe

Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle

Nr Reje­stra­cji: AES-F10002C

Kolor: Czar­ny

Sierść: „kędzie­rza­wa” krę­co­na

Wiel­kość: Śred­ni (szcze­nię­ta stan­dard i śred­nie)

Testy:

Prcd-PRA: CLEAR

Sta­wy bio­dro­we: dosko­na­łe (wyni­ki dostęp­ne w hodow­li)

Sta­wy łok­cio­we: dosko­na­łe (wyni­ki dostęp­ne w hodow­li)

Pro­fil DNA: 21827 1

Ojciec: Rutlands Black Onyx

Mat­ka: Fla­ming Isa­bel­la of Rutlands

UWAGA: Rutland Black Ony­xe jest prze­zna­czo­ny tyl­ko i wyłącz­nie do kry­cia ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli reje­stro­wa­nych przez orga­ni­za­cję ALFA EUROPE. Tyl­ko w ten spo­sób i po dokład­nym zwe­ry­fi­ko­wa­niu pro­cen­tu inbre­du (w linii Rutlands we Wło­cha­tej Pasji dopusz­cza­my max 3%) jeste­śmy w sta­nie zacho­wać czy­stość tej linii. Każ­dy hodow­ca ma obo­wia­zek przed­sta­wić ory­gi­na­ły testów DNA potwier­dza­ją­ce pocho­dze­nie suki. Numer mikro­chi­pu musi zga­dzać się z tym wid­nie­ją­cym w reje­strach DNA. Każ­dy hodow­ca ma obo­wia­zek przed­sta­wić ory­gi­nal­ny rodo­wód wysta­wio­ny przez ALFA EUROPE.

Hodow­ców innych gene­ra­cji niż ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle (np. F1 , F1B, F2, F2B), oraz tych nie zrze­szo­nych w orga­ni­za­cji ALFA EUROPE bar­dzo pro­si­my o nie kon­tak­to­wa­nie się w spra­wie usług repro­duk­to­ra.

—————————————————————————————————————————-

Do gro­na przy­szłych repro­duk­to­rów dołą­cza rów­nież Rutlands WH Lil Don­nan, jest to Austra­lij­skie Labra­do­odle wiel­ko­ści minia­tu­ro­wej o bar­dzo rzad­kim umasz­cze­niu “Fac­to­red”. Ozna­cza to że poszcze­gól­ne par­tie jego cia­ła (łapy, gło­wa) pło­wie­ją i roz­ja­śnia­ją się do kolo­ru kar­me­lo­we­go (kolor brą­zo­wy pod­pa­la­ny na kar­me­lo­wo).
W prak­ty­ce ozna­cza to, że w połą­cze­niu z sucz­ką o podob­nym umasz­cze­niu uro­dzą się szcze­nię­ta dwu­ko­lo­ro­we.

Oto zdję­cie Don­na­na:

Australijski Labradoodle Donnan

Austra­lij­ski Labra­do­odle Don­nan

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce