TEMPERAMENT AUSTRALIJSKIEGO LABRADOODLAJAKIE ONE SĄ?

Więk­szość rodzin decy­du­ją­cych się na Austra­lij­skie­go Labra­do­odla robi to za zwy­czaj ze wzglę­du na jego przy­ja­zną aler­gi­kom, nie linie­ją­cą sierść. A jed­nak zanim zde­cy­du­jesz się wła­śnie na tę rasę, poświęć tro­chę cza­su na ana­li­zę Two­jej rodzin­nej sytu­acji i Two­ich moż­li­wo­ści. Czy jesteś w sta­nie spro­stać potrze­bom rasy i czy ona do Cie­bie pasu­je? Czy pies wpa­su­je się w dyna­mi­kę Two­jej rodzi­ny?

Bar­dzo waż­ną rze­czą jest, abyś powie­dział hodow­cy co zamie­rzasz robić ze swo­im psem- jaki rodzaj aktyw­no­ści i w jakiej for­mie jesteś w sta­nie mu dostar­czyć. Jeże­li Two­im celem jest uczest­ni­cze­nie w zwo­dach obie­dien­ce czy agi­li­ty, potrze­bu­jesz psa bar­dziej aktyw­ne­go, o żyw­szym tem­pe­ra­men­cie. Jeże­li nie masz takich ambi­cji, naj­le­piej jeże­li zde­cy­du­jesz się na psa rodzin­ne­go, z któ­rym będzie­cie się cie­szyć wspól­nym towa­rzy­stwem, wyciecz­ka­mi za mia­sto czy nad jezio­ro.

Uwa­ga jed­nak — waż­ne jest aby odróż­nić pomię­dzy aktyw­no­ścią fizycz­ną a umy­sło­wą. Nawet eks­tre­mal­ny wysi­łek fizycz­ny nie dostar­czy sty­mu­la­cji umy­sło­wej, któ­ra jest tak bar­dzo potrzeb­na Austra­lij­skie­mu Labra­do­odlo­wi.

A więc Austra­lij­skie Labra­do­odle, jakie one są?

* Przede wszyst­kim są bar­dzo bystre i inte­li­gent­ne. Wie­lu ludzi chce mieć tak inte­li­gent­ne­go psa. Jed­nak trze­ba pamię­tać, że taki pies uczy się tych nie­po­żą­da­nych rze­czy zarów­no szyb­ko jak uczy się tego cze­go chce­my go nauczyć. I tu jest swo­ista pułap­ka — jeże­li chce­my dobrze uło­żo­ne­go psa, musi­my mu poświę­cić tro­chę cza­su aby był takim kom­pa­nem jakie­go chce­my. On sam się tego nie nauczy. I tu pole­cam kur­sy posłu­szeń­stwa — dzię­ki nim nie tyl­ko dostar­czy­my potrzeb­nej sty­mu­la­cji fizycz­nej, psy­chicz­nej i wyszko­li­my sobie fan­ta­stycz­ne­go kom­pa­na na wie­le lat. Takie tre­nin­gi  budu­ją sil­ną więź prze­wod­nik — pies.

* Nie wyka­zu­ją zacho­wań agre­syw­nych, rzad­ko też szcze­ka­ją.

* Łatwo socja­li­zu­ją się z inny­mi zwie­rzę­ta­mi.

* Przy­ja­zne dla dzie­ci w każ­dym wie­ku. Uwiel­bia­ją prze­by­wać ze swo­im ludz­kim „sta­dem”. Dla­te­go jeże­li myślisz o psie, któ­ry będzie wol­no bie­gał po Two­im podwór­ku, psie któ­ry nie będzie uczest­ni­czył w życiu rodzin­nym, psie któ­ry co waka­cje będzie odda­wa­ny do ciot­ki, nie decy­duj się na Labra­do­odla, bo zro­bisz mu tym wiel­ka krzyw­dę.

* Ze wzglę­du na swo­ją chęć pra­cy z czło­wie­kiem, są one bar­dzo dobry­mi psa­mi pra­cu­ją­cy­mi

* Uwiel­bia­ją zaba­wy i wodę. Będą dobry­mi kom­pa­na­mi dla osób lubią­cych spę­dzać czas   poza mia­stem.

* Uwiel­bia­ją sty­mu­la­cję w posta­ci tre­nin­gów z wła­ści­cie­lem. Moje dudle są zawsze w peł­nej goto­wo­ści. A nuż Pani będzie dla nich mia­ła do wyko­na­nia jakieś nowe pole­ce­nie.

* Mają bar­dzo moc­no zako­rze­nio­ny instynkt apor­te­ra. Wręcz uwiel­bia­ją zaba­wy w apor­to­wa­nie — są świet­ny­mi kom­pa­na­mi do zabaw z dzieć­mi

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce