AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE A ALERGIE

Rutland Manor współ­czyn­nik hipo­aler­gicz­no­ści swo­ich psów okre­śla na pozio­mie 99%.

Jeże­li nato­miast bory­kasz się z róż­ne­go rodza­ju aler­gia­mi lub ast­mą, naj­lep­szym co mogę Ci dora­dzić to spę­dze­nie tro­chę cza­su z naszy­mi Labra­do­odla­mi. W ten spo­sób, sam na wła­snej skó­rze prze­ko­nasz się czy wywo­łu­ją one u Cie­bie reak­cje aler­gicz­ne czy też nie. Nasza Wło­cha­ta rodzin­ka ser­decz­nie zapra­sza w odwie­dzi­ny!

Ja rów­nież pod­cho­dzi­łam do tema­tu bar­dzo scep­tycz­nie i zanim naby­łam jed­ne­go z takich psów, zadba­łam o to aby spę­dzić z nim parę godzin, przez kil­ka dni.

Moje Dudle z pew­no­ścią pomo­gą się prze­ko­nać, a już na samym wej­ściu może­cie liczyć na rado­sne powi­ta­nie mokrym jęzo­rem.

Austra­lij­skie Labra­do­odle przez lata selek­tyw­nej hodow­li były two­rzo­ne wła­śnie po to aby peł­nić role dosko­na­łe­go psa pra­cu­ją­ce­go, dla osób któ­re jed­no­cze­śnie bory­ka­ją się z aler­gia­mi czy ast­mą.

Oczy­wi­ście nie wszyst­kie Labra­do­odle są hipo­aler­gicz­ne — więk­szą jed­nak pew­ność może­my mieć jedy­nie w przy­pad­ku Wie­lo­po­ko­le­nio­wych Austra­lij­skich Labra­do­odli, któ­rych świa­do­ma selek­tyw­na hodow­la była wła­śnie ukie­run­ko­wa­na na ta cechę.

Two­je aler­gie nie­ko­niecz­nie muszą być wywo­ły­wa­ne przez sierść psa — a przez aler­ge­ny, któ­re może na niej nosić — aler­ge­ny kurzu, tra­wy, pył­ków. Dla­te­go jeże­li po dotar­ciu do domu stwier­dzasz, że jed­nak powo­du­je u cie­bie aler­gie, dora­dzam naj­pierw wyką­pać psia­ka — szcze­gól­nie wte­dy gdy jego podróż była dłu­ga a on sam był nasta­wio­ny na wie­le czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re mogły spo­wo­do­wać poja­wie­nie się róż­ne­go rodza­ju aler­ge­nów na jego sier­ści. Rze­czy­wi­ście nie­któ­rzy klien­ci zwra­ca­ją na to uwa­gę, ale już po kąpie­li uspo­ka­ja­ją swo­je oba­wy.

Austra­lij­skie labra­do­odle Wło­cha­tej Pasji w 90% przy­pad­ków miesz­ka­ją u rodzin — aler­gi­ków. Nie raz bywa­ją to aler­gie bar­dzo sil­ne, krzy­żo­we włącz­nie z osła­bie­niem sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go. Jak do tej pory wszyst­ko jest w porząd­ku. Jed­nak­że nasze Labra­do­odle są w 100% zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod wzglę­dem sier­ści “przy­ja­znej aler­gi­kom”

Przyj­rzyj­my się po krót­ce róż­nym gene­ra­cjom Labra­do­odli i kwe­stii wywo­ły­wa­nia reak­cji aler­gicz­nych:

  • Pierw­sza gene­ra­cja (F1) — Skrzy­żo­wa­nie Labra­do­ra z  Pudlem. W takim mio­cie mogą oczy­wi­ście poja­wić się szcze­nia­ki nie linie­ją­ce i hipo­aler­gicz­ne. Jed­nak wybór takie­go szcze­nia­ka, któ­ry będzie posia­dał owe cechy jako doro­sły pies, to jak swo­iste wró­że­nie z fusów. Obec­nie prze­pro­wa­dza­ne są bada­nia, w celu stwier­dze­nia, czy tek­stu­ra wło­sa szcze­nia­ka może być wyznacz­ni­kiem dla linie­nia się i powo­do­wa­nia reak­cji aler­gicz­nych w przy­szło­ści. Bada­nia wyka­zu­ją, iż nie ma bez­po­śred­niej zależ­no­ści od tek­stu­ry, dłu­go­ści czy rodza­ju wło­sa dla aler­gii. Dla­te­go też iden­ty­fi­ka­cja i selek­cja tych szcze­niąt, któ­re w przy­szło­ści będą posia­da­ły owe cechy jest nie­zwy­kle trud­na. Ja sama sta­now­czo odra­dzam Labra­do­odle pierw­szej gene­ra­cji aler­gi­kom. Może się bowiem oka­zać, że wkrót­ce będą oni musie­li powie­dzieć swo­je­mu pupi­lo­wi „dowi­dze­nia”, co jest zawsze bar­dzo przy­krym doświad­cze­niem.
  • Dru­ga gene­ra­cja (F1B) — Skrzy­żo­wa­nie Labra­do­odla pierw­szej gene­ra­cji z Pudlem. Jeże­li chcesz psa nie linie­ją­ce­go, jest to znacz­nie lep­szy wybór ale jed­nak rezul­ta­ty dalej nie są pew­ne. Praw­do­po­do­bień­stwo, że Labra­do­odle tej gene­ra­cji będzie nie linie­ją­cy i przy­ja­zny aler­gi­kom jest sza­co­wa­ne na ok. 80%.  To wszyst­ko jed­nak zale­ży od sier­ści Labra­do­odla pierw­szej gene­ra­cji i pudla, któ­re zosta­ły ze sobą skrzy­żo­wa­ne. Uwa­ga — dru­ga gene­ra­cja to nie krzy­żów­ka Labra­do­odla pierw­szej gene­ra­cji z Labra­do­odlem pierw­szej gene­ra­cji i nie nale­ży tego mylić.
  • Trze­cia gene­ra­cja lub wyżej — Skrzy­żo­wa­nie Labra­do­odla dru­giej gene­ra­cji (F1B) z Labra­do­odlem dru­giej gene­ra­cji (F1B). Chcąc z tego sko­ja­rze­nia uzy­skać psa nie linie­ją­ce­go i przy­ja­zne­go aler­gi­kom, musi­my być pew­ni że oby­dwo­je rodzi­ców rów­nież posia­da­ło te cechy. Potrze­ba oko­ło trzech gene­ra­cji selek­tyw­nej hodow­li, aby uzy­skać pożą­da­ne rezul­ta­ty a i wte­dy może oka­zać się, że pies jed­nak deli­kat­nie linie­je (gene­tycz­na cecha rece­syw­na).
  • Austra­lij­ski Labra­do­odle. Jest to jeden z naj­lep­szych wybo­rów jeże­li chce­my psa nie linie­ją­ce­go i hipo­aler­gicz­ne­go. Jeże­li oby­dwo­je rodzi­ców nie linie­ją — twój szcze­niak rów­nież nie powi­nien. Potrze­ba oko­ło trzech gene­ra­cji selek­tyw­nej hodow­li, aby uzy­skać pożą­da­ne rezul­ta­ty a i wte­dy może oka­zać się, że pies jed­nak deli­kat­nie linie­je (gene­tycz­na cecha rece­syw­na).

Jed­nym sło­wem kupu­jąc psa z niż­szych poko­leń nigdy nie możesz być pewien czy reak­cja aler­gicz­na nie wystą­pi po ok roku posia­da­nia psa (wła­śnie w momen­cie wymia­ny sier­ści na sierść wła­ści­wą), wte­dy jest mnó­stwo nie­przy­jem­nych roz­cza­ro­wań i nie­rzad­ko pła­czu.

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce