Relacja z targów reklamy — REMADAYS 2009 (zdjęcia)

W dniach 10–12 Luty w hali Expo w War­sza­wie odbyły się Targi Reklamy Remadays.

Rutlands Cara­mel Pas­sion (austra­lij­ski labra­do­odle) repre­zen­to­wała firmę Anda Poland, która rów­nież jak Cara­mel (austra­lij­ski labra­do­odle) po raz pierw­szy debiu­tuje w Pol­sce. Hasło prze­wod­nie: „Naresz­cie jeste­śmy w Polsce” .

Cara­mel z Wło­cha­tej Pasji i jej prze­wod­nik — Ali­cja Duda z Ośrodka Szko­le­nia Psów „Pastel” spi­sały się na medal!

Cara­mel mimo tar­go­wego szumu i zgiełku była bar­dzo dzielna. Wyka­zała się aniel­ską cier­pli­wo­ścią i dużym spo­ko­jem. Dum­nie masze­ro­wała mie­dzy sto­iskami roz­da­jąc wizy­tówki i dłu­go­pisy. Pomysł oka­zał się dużym suk­ce­sem a sto­isko Andy Poland było oblegane.

Cara­mel ma jedy­nie 6 mie­sięcy ale już wie kiedy koń­czy się zabawa a zaczyna praca. Po cięż­kim dniu zasłu­żyła sma­ko­witą kość.

Andzie Poland życzymy wielu sukcesów!

Ludzko-psi zespół „Wło­chata Pasja”

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce