Przystanek Finlandia — odwiedzamy nasze dorosłe szczenięta Australijskich Labradoodle.

Zło­ży­li­śmy małą wizytę naszym szcze­nię­tom Austra­lij­skich Labra­do­odle w Finlandii.

Tahko (Fili­gree and Ony­xes miot 2012)
Nelli (Gol­die & Ony­xes miot 2011)

To była sen­ty­men­talna i nie­sa­mo­wita podróż. Spo­tkać się ponow­nie ze wspa­nia­łymi rodzi­nami ale co naj­waż­niej­sze zoba­czyć jak teraz wyglą­dają i jak mają się nasz już duże szcze­nięta Tahko i Nelli

NELLI przy­wi­tała nas z entu­zja­zmem. Nie chciała się ode mnie odle­pić kiedy zorien­to­wała się “Hey, ona może dra­pać mnie za uchem non stop!”. Nelli jest bar­dzo otwarta, uwiel­bia ludz­kie towa­rzy­stwo, ale też towa­rzy­stwo innych psów (rado­śnie wita je na spa­ce­rze). Bar­dzo ład­nie podzię­ko­wała za smaczną kostkę, liź­nię­ciem po uchu. Nelli to sta­bilny fajny psiór, nie oba­wia się nowych sytu­acji ani hała­sów. Wzięła mnie na mały spa­cer po okolicy.

Labradoodle Nelli in Filand

Labra­do­odle Nelli in Filand

Labradoodle Nelli in Filand

Labra­do­odle Nelli in Filand

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Labradoodle Nelli in Finland

Labra­do­odle Nelli in Finland

Tahko to praw­dziwy Dżen­tel­men! Jego rodzina uwiel­bia go nad życie — co z reszta widać gołym okiem. Ma spe­cialny spo­sób sia­da­nia na scho­dach. Uwiel­bia prze­chadzki — szcze­gól­nie teraz kiedy na dwo­rze śnieżno. Pod­czas spa­ceru czę­sto wstę­puje do “psiej bawi­lan­dii” gdzie spo­tyka się ze swo­imi kum­plami. Tahko rów­nież jest bar­dzo “za” innymi psami i ludźmi. Z jed­nej strony deli­katny a z dru­giej bardo otwarty jeżeli cho­dzi o nowe sytu­acje (wycieczki do mia­sta, nie oba­wia się hała­sów). Oka­zał się naj­lep­szym przy­ja­cie­lem naj­młod­szej — Eriki, ale kiedy potrze­buje prze­strzeni dla sie­bie nie oba­wia się tego poka­zać, ale zawsze dostaje nale­żyty sza­cu­nek. Zawsze jest u boku tego, który aktu­al­nie prze­żywa smutek.

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Labradoodle Tahko in Finland

Labra­do­odle Tahko in Finland

Wspa­niale było znowu Was zoba­czyć! Dzię­kuje za miłe przy­ję­cie i moż­li­wość zoba­cze­nia znowu naszych dro­gich juz nie tak małych szczeniaczków.

——————————————————————————————-

Wlo­chata Pasja — Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Polsce

, , ,