ONYXE ZDAJE EGZAMINGRZECZNEGO PSA

Onyxe zdał egza­min „Grzecz­nego Psa” w Ośrodku Szko­le­nia Psów „PASTEL”.
„Przede mną jesz­cze dłu­uuuga droga ale jak to mówią — pierw­sze koty za płoty. Wiele się nauczy­łem. Umiem cho­dzić przy nodze, kłaść się kiedy Pani chce (choć w naj­bar­dziej nie­od­po­wied­nich dla mnie momen­tach), usiądę, jak każą zostać – zostanę. Pozna­łem też wielu kum­pli zza gra­nicy. Szkoda, że wszystko co dobre tak szybko się koń­czy” (cyt. Onyx)

Tak zosta­wa­łem:

Onyxe zostań!

Onyxe zostań!

Onyxe zostań - łaaaaadnie!

Onyxe zostań — łaaaaadnie!

Tak cho­dzi­lem przy nodze:

Onyxe noga!

Onyxe noga!

Doooobrze noga!

Doooobrze noga!

Tak leża­łem:

Onyxe leżeć!

Onyxe leżeć!

Tutaj jest mój wła­sny, pry­watny DYPLOM:

dyplom-onyxe

Czas na poże­gnalne zdjęcie!

Zaliczone!

Zali­czone!

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce