Masaż szczeniąt Australijskich Labradoodle

Cał­kiem nie­dawno odwie­dzi­li­śmy hodowlę Austra­lij­skich Labra­do­odle Kudłaty Czar. Maja teraz śliczne szcze­niaczki.
Ponie­waż ostat­nio bra­li­śmy udział w szko­le­niu pro­fe­sjo­nal­nego masażu dla psów (masażu Szan­tala) posta­no­wi­li­śmy poćwi­czyć tro­chę na „żywym obiek­cie”. No i jak nam poszło? Oto wideo. W tle leci relak­su­jąca muzyka — odgłosy śro­do­wi­ska pre­na­tal­nego z biciem serca … każdy mili­metr ciała szcze­niaka zostaje wymasowany.

Masaż Austra­lij­skie Labradoodle

Masaż ten defi­ni­tyw­nie będzie peł­nił dużą rolę w pla­nie socja­li­za­cji naszych szczeniąt.

—————————————————————————————————————–

Pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Polsce

, ,