Konferencja TEDx — Idee warte rozpowszechniania!

TED (Tech­no­logy, Enter­ta­in­ment and Design) – kon­fe­ren­cja naukowa orga­ni­zo­wana przez ame­ry­kań­ską fun­da­cję non-profit Sapling Foun­da­tion. Cel — popu­la­ry­za­cja – jak głosi motto – “idei war­tych roz­po­wszech­nia­nia”. Idei, myśli, wizji, które mogą zmie­nić świat.

Dnia 6.09.2013 roku i my wzię­li­śmy udział w Pol­skiej wer­sji Ted — TEDxRa­wa­Ri­ver z naszymi dwoma pro­jek­tami. Oby­dwa doty­czyły świata zwie­rząt, ale w połą­cze­niu z tym co my – ludzie możemy z niego wynieść pozy­tyw­nego dla sie­bie samych i jak ten świat może wzbo­ga­cić nasze życie i nasze wewnętrzne jestestwo.

Pierw­szy pro­jekt doty­czył języka psów – języka roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów (języka sygna­łów uspo­ka­ja­ją­cych) który szko­le­niowcy, zoo­p­sy­cho­lo­dzy i beha­wio­ry­ści sta­rają się prze­ka­zy­wać wła­ści­cie­lom psów.
My ludzie potra­fimy odczy­ty­wać jedy­nie te zna­jome nam sygnały – war­cze­nie, mer­da­nie ogonem…Tymczasem język komu­ni­ka­cji psów jest bar­dziej sub­telny, acz­kol­wiek czy­telny – jakby psy mówiły do nas małymi literami.

Psy na każ­dym kroku do nas mówią, co prawda nie w zna­cze­niu wer­bal­nym, ale potra­fią posłu­gi­wać się roz­wi­nię­tym sys­te­mem języka mowy ciała. I poprzez sygnały takie jak obli­zy­wa­nie nosa, odwra­ca­nie głowy, zie­wa­nie, mru­że­nie oczu, pod­no­sze­nie łapy, kła­dze­nie się i inne (w sumie 28–29) nasz pies pró­buje nam cos prze­ka­zać. Nie tylko nam z resztą. Przez wysy­ła­nie tych sygna­łów pies pró­buje uspo­koić sie­bie, oto­cze­nie, hałasy, cie­bie i innego psa. Jed­nym sło­wem unik­nąć pro­ble­mów – nie dopro­wa­dzić do konfliktu.

Psy odzie­dzi­czyły tą zdol­ność po swo­ich przod­kach – MISTRZACH PRZETRWANIA, któ­rzy oszczę­dzali ener­gię na polo­wa­nie, zdo­by­wa­nie poży­wie­nia a nie na destruk­cyjne kon­flikty. Już tutaj mogli­by­śmy się wiele uczyć od zwierząt.

Tym co maja psy – ile razy zda­rzyło się zaspać do pracy? Wsta­jemy już pod­de­ner­wo­wani a jesz­cze musimy zro­bić spa­cer – szyb­kie siku z naszym psem. I kiedy my go wołamy (pod­nie­sio­nym gło­sem) on zaczyna zwal­niać ruchy i węszyć pod­łoże. „Co za upar­ciuch, chce mi zro­bić na złość”. Nie! Nie chce zro­bić na złość! Poprzez zwal­nia­nie ruchów i węsze­nie pod­łoża (2 kolejne sygnały) pies chce Ci pomóc – uspo­koić swoja agre­sję. Nie dopro­wa­dzić do konfliktu.

Prze­ka­zu­jemy tą wie­dzę doro­słym, a co gdy­by­śmy taka wie­dzę prze­ka­zy­wali dzie­ciom przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym, nie­za­leż­nie od tego czy maja oni swoje pupile czy nie? Co gdyby te dzie­ciaki żyły w prze­są­cze­niu tym językiem?

Dzieci patrzą na świat z róż­nych per­spek­tyw i mają nie­sa­mo­wita wyobraź­nię. W szkole uczymy się wier­szy na pamięć, tabliczki mno­że­nia na pamięć, zasad orto­gra­fii i inter­punk­cji, a czy szkoła uczy nas obser­wo­wać, wycią­gać wnio­ski z tych obser­wa­cji i wpro­wa­dzać je we wła­sne życie?

Stu­diu­jemy i odkry­wamy to co nie­znane, naukowcy na przy­kład — spo­soby komu­ni­ko­wa­nia się ssa­ków mor­skich. Tym­cza­sem inte­rak­cje mają miej­sce tuż pod naszym nosem, ale po co je stu­dio­wać, prze­cież więk­szość wła­ści­cieli zna swoje psy: mogą być zło­śliwe, głu­pie, zazdro­sne czy zawistne. Czyli takie…”ludzkie”. Tym­cza­sem dzieci są małymi naukow­cami a wyra­sta­nie w obser­wa­cji tego języka na pewno prze­łoży się na ich przyszłość.

Ja jesz­cze nie wiem w jaki spo­sób bo dzieci maja nie­sa­mo­wita wyobraź­nię ale wie­rzę, że tak będzie.

——————————————————————————-
Pro­jekt numer dwa “Naj­pierw wytre­nuj dzi­kusa” doty­czył naszych kom­pe­ten­cji komu­ni­ka­cyj­nych. Tego w jaki spo­sób komu­ni­ku­jemy się z dru­gim czło­wie­kiem. Ile w naszej komu­ni­ka­cji jest kry­tyki, ile gróźb, zapo­wie­dzi kar czy manipulacji.

Zasie­dzeni w tym języku nie zda­jemy sobie sprawy z tego, że można ina­czej.
Naj­pierw nie­na­wi­dzimy owych struk­tur będąc dziećmi potem staje się to jedy­nym co znamy (a prze­cież tyle razy sobie obie­cy­wa­li­śmy, że my będziemy się zacho­wy­wać ina­czej). Skoro nie umiemy ich odrzu­cić przyj­mu­jemy je jako swoje i dalej prze­ka­zu­jemy następ­nym pokoleniom.

W inte­rak­cjach mię­dzy­ludz­kich jest za mało infor­ma­cji zwrot­nych a jeżeli są to sa one złe, negatywne.

A gdyby ktoś z dnia na dzień ode­brał nam moż­li­wość posłu­gi­wa­nia się języ­kiem kry­tyki, gniewu czy mani­pu­la­cji? Wielu z nas sta­łoby się komu­ni­ka­cyj­nymi inwalidami.

Wtedy musie­li­by­śmy dostać coś w zamian – jakieś nowe struk­tury. I może byłaby to dla nas naj­więk­sza szansa.

Ja posta­no­wi­łam wcie­lić się w rolę kró­lika doświad­czal­nego i sama pod­jąć wyzwa­nie – czego nauczę się z tre­ningu zwie­rząt, czy tre­ning na zwie­rzę­tach pomoże mi wypra­co­wać inne, lep­sze struk­tury dla komu­ni­ka­cji z dru­gim czło­wie­kiem?
Do doświad­cze­nia wybie­ram kró­lika. Kura byłaby jesz­cze lep­sza ale jakoś wiej­scy gospo­da­rze bali się wypo­ży­czyć swo­jego dobytku. W sumie w cale się nie dzi­wię. W tych cza­sach, kura z eko­lo­gicz­nej farmy jest w cenie.

Dla­czego więc nie wybie­ram do doświad­cze­nia psa? Dla­tego, że psy, konie i ludzie to praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej krzyw­dzone gatunki. Przy­czyna tkwi w ich zacho­wa­niu – przy­cho­dzą, prze­pra­szają, wyba­czają, łatwo nimi mani­pu­lo­wać (SIAD i NACISKAMY PSA NA ZAD ZMUSZAJĄC GO DO WYKONANIA ZADANIA)

Z kró­li­kiem czy kurą już nie pój­dzie mi tak łatwo – z miej­sca jest ode­brana moż­li­wość kara­nia, kry­ty­ko­wa­nia. Z resztą jak udzie­lisz repry­mendy kurze czy kró­li­kowi? Krzyk­nij raz na kurę to Ci się zawiesi i jedna jedyna szansa stra­cona. Wyobraźmy sobie gdy­by­śmy tak z czło­wie­kiem mieli wła­snie te jedna jedyna szansę?

Skoro zabrane mi są wszyst­kie stan­dar­dowe narzę­dzia dotych­czas uży­wane muszę wypra­co­wać nowe – ZACZYNAM MYŚLEĆ KREATYWNIE i dosto­so­wy­wać się do mapy świata obiektu szko­lo­nego. Mogę go jedy­nie wzmac­niać pozy­tyw­nie – NIC WIĘCEJ.

Czy można ina­czej? Tak można. Zapi­ski z doświad­cze­nia znaj­dzie­cie tutaj
www.poskromdzikusa.blog.pl

———————————————————-
Przy­goda z TEDx była nie­sa­mo­wita acz­kol­wiek drzwi do kra­iny cza­rów dopiero zostały uchylone;)

Edyta Gajew­ska

Jury TEDx

Jury TEDx

Jury TEDx

Jury TEDx

Jury TEDx

Jury TEDx

prelekcja TEDx

pre­lek­cja TEDx

prelekcja TEDx

pre­lek­cja TEDx

Tedx

Tedx

Tedx

Tedx

TEDx Świadectwa jakości

TEDx Świa­dec­twa jakości

———————————————————————
Wlo­chata Pasja
Pierw­sza Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Polsce

, , ,