KONFERENCJA PRASOWA W KATOWICACH

26 Marca w Kato­wi­cach odbyła się pierw­sza na świe­cie kon­fe­ren­cja pra­sowa zor­ga­ni­zo­wana dla …psa. Atrak­cją tego czwart­ko­wego przed­po­łu­dnia była Rutlands Cara­mel Pas­sion (austra­lij­ski labra­do­odle).

Celem kon­fe­ren­cji było zazna­jo­mie­nie spo­łe­czeń­stwa odno­śnie nowej rasy, histo­rii jej powsta­nia oraz celów użytkowych.

Uczest­ni­kami kon­fe­ren­cji byli:

Edyta Gajew­ska, Wło­chata Pasja

Ali­cja Duda, Ośro­dek Szko­le­nia Psów “Pastel”

Iwona Cie­siel­ska, Pre­zes Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umysłowym

W dziale Cen­trum Pra­sowe znaj­dzie­cie Pań­stwo arty­kuły z ww. konferencji.

dsc_0210

dsc_0308

dsc_0312

dsc_0332

dsc_0341

dsc_0458

dsc_0493

dsc_0550

ala

konf_pras

pastel1

plecak

polsaty-news

stow

stowarzyszenie

tok-fm

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce