Cymbrogis Irresistible Renesemee

 

Labradoodle Nessie

Labra­do­odle Nessie

logo Nessie

Rasa: Austra­lij­ski Labradoodle

Imię: Cym­bro­gis Irre­si­sti­ble Rene­se­mee (Nessie)

Numer reje­stra­cyjny: AES-F15007TC

Kolor: Biały

Sierść: „kedzie­rzawa” falowana

Wiel­kość: średni

Testy:

Prcd-PRA: wynik — CLEAR by parentage

Stawy biordowe/łokciowe zgod­nie z nor­mami FCI: Excellent

Pro­fil DNA: VHL_ID H57534

 

Kochana Nes­sie, jest iskierką w naszej rodzi­nie;) To prawda, że jest bar­dzo
roz­piesz­czona, ale odwdzię­cza się wielką miło­ścią. Nes­sie potrafi
naj­więk­szego wap­niaka zachę­cić do zabawy. Przy­kła­dem tego jest Onyxe, który
gene­ral­nie nie bawi się. No chyba, że Nes­sie go zachęci — a ona to już
potrafi;) Nes­sie jest typo­wym psem tera­peutą i odzie­dzi­czyła to z pew­no­ścią
po swo­jej babci Cara­mel. Tak jak ona, lubi się przy­tu­lać i zapro­szona łasi
się do każ­dej osoby, która nas odwie­dza. Cza­sami śmie­jemy się, że jest
nie­kul­tu­ralna. Potrafi bez ogró­dek zbli­żyć swój pysk do mojej twa­rzy, żeby
wywą­chać co aku­rat jem. Ale z dru­giej strony nie wcho­dzi po taj­niaku na
łóżko w nocy jak Fila tylko grzecz­nie śpi na swoim posłanku.

Nes­sie to pies, który wie czego chce i nie oba­wia się o to “zawalczyć”

A co ma do powie­dze­nia sama Nes­sie? “Oj tam oj tam, co oni tam o mnie opo­wia­dają.
No lubię się tulić to fakt. Jak chcę coś spraw­dzić to spraw­dzam. A już się
nie pochwa­lili, że ład­nie tre­nuję z Panią. Że byłam na warsz­ta­tach
tro­pie­nia. Tego to nie powie­dzieli. No cho­ciaż pochwa­lili za nie wcho­dze­nie
do łóżka. Tyle z tego dobrego;)”

 

Australian labradoodle Nessie

Austra­lian labra­do­odle Nessie

Labradoodle Ness

Labra­do­odle Ness

Nessie Labradoodle

Nes­sie Labradoodle

Nessie Labradoodle with puppy

Nes­sie Labra­do­odle with puppy

Nessie Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

, ,