Szczenieta Australijskich Labradoodle Caramel & Donnan 2013

TYDZIEÑ 1

Przy­szli­śmy na ten świat, dokład­nie 62 –go dnia ciąży naszej mamusi kar­melki.
Dzień wcze­śniej mama prze­stra­szyła naszą Panią ponie­waż bar­dzo pod­nio­sła się jej tem­pe­ra­tura. Myślała, że zaraz się uro­dzimy ale były to tylko i wyłącz­nie pro­blemy z jeli­tami.
Następ­nego dnia przy­szli­śmy na świat. Naj­pierw giganci po 360 gra­mów a następ­nie maluszki po 260 gram. To duża róż­nica ale nad­ro­bimy. Uro­dziło się nas 8 (4 dziew­czynki i 4 chłop­ców). Każdy z nas dostał wstą­żeczkę o innym kolo­rze aby­śmy byli do odróż­nie­nia.
Jeste­śmy ważeni każ­dego dnia aby Pani mogła być spo­kojna, że odpo­wied­nio przy­bie­ramy na wadze.
Pani cały czas nam powta­rza, że musimy podwoić swoja wagę w prze­ciągu tygo­dnia. No to jemy…ile wle­zie.
Teraz śpimy z naszą mamu­sią .
Ach — jesz­cze jedno . Pani zaczęła robić wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­giczną
Trzyma nas do góry , cza­sami jeste­śmy do góry nogami, cza­sami na ple­cach, nasze łapki są łasko­tane i kła­dzione na zim­nym ręcz­niku.
Takie ćwi­cze­nia w mło­dym wieku już roz­wi­jają połą­cze­nia pomię­dzy komór­kami w naszych mózgach. Dzięki nim stają się one bar­dziej odporne na stres , popra­wia się nasze krą­że­nie, rytm bicia naszych ser­du­szek sta­bi­li­zuje się itp. Aby dowie­dzieć się wię­cej zapra­szamy do prze­czy­ta­nia arty­kułu Cara­men Bat­tal­gia – Early Neu­ro­lo­gi­cal Sti­mu­la­tion.
Pani jed­nak powta­rza, że takie ćwi­cze­nia nie powinny być wyko­ny­wane przez nie­do­świad­czo­nych hodow­ców gdyż prze sty­mu­lo­wa­nie może spo­wo­do­wać roz­re­gu­lo­wa­nie naszych sys­te­mów ner­wo­wych. Prze sty­mu­lo­wać jest bar­dzo łatwo – wystar­czy prze­dłu­żyć czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń o 2 sekundy. Dla­tego nigdy, prze­nigdy nie należy tego robić.

ZDJECIA

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

WCZESNA STYMULACJA NEUROLOGICZNA

Labradoodle on the back

Labra­do­odle on the back

Labradoodle paws tickled

Labra­do­odle paws tickled

Labradoodle head up

Labra­do­odle head up

Labradoodle head down

Labra­do­odle head down

Labradoodle on the towel

Labra­do­odle on the towel

TYDZIEÑ 2

Co za miły tydzień. Oczy nasze jesz­cze zamknięte a my już pozna­li­śmy tyy­yle zapa­chów. Grzyby,
zie­lona her­bata , cyna­mon , kawa , sko­rupki od jajek, kwiaty , liście , zioła … itd. . Nasza Pani mówi , że nawet gdy śpimy , połą­cze­nia pomię­dzy komór­kami w naszym mózgu się two­rzą. Roz­wi­jamy się bar­dzo szybko – oczy jesz­cze zamknięte a my już zaczy­namy pierw­sze zabawy w pod­gry­za­nie sie­bie nawza­jem.
Pani musiała już przy­ciąć nasze paznok­cie ponie­waż jedząc, dra­pa­li­śmy naszą mamu­się. Nadal duuużo śpimy i jemy – to ciężka praca nad naszym roz­wo­jem.
Wciąż trwa wcze­sna sty­mu­la­cja neu­ro­lo­giczna. Kilka sekund stresu dobrze wpływa na nasz sys­tem ner­wowy.
Powoli zaczy­namy cho­dzić, wygląda to zabaw­nie ponie­waż chwie­jemy się na naszych nóż­kach. Nie­któ­rzy z nas pod koniec 2 tygo­dnia otwie­rają oczka. Jesz­cze nie widzimy – jedy­nie cie­nie, świa­tło, ruch.
Pani bar­dzo dużo czyta o sty­mu­la­cji wzro­ko­wej. No i z nami śpi. Cza­sami do niej przy­peł­zniemy jak mama odej­dzie w odle­gły kąt naszego poko­iku.
Fabian pomaga baaar­dzo dużo. Ponie­waż nasza Pani zła­mała nogę Fabian zanosi jedze­nie naszej mamusi.
Dosta­li­śmy rów­nież po raz pierw­szy pastę na odro­ba­cza­nie ale mama zaraz wyli­zała nasze pyszczki. Pani mówi, że musimy być zdrowi i silni. No więc się słu­chamy – jeszcze ; -)

PICTURES:

SMELL SAMPLES:

SMELL SAMPLES

SMELL SAMPLES

PICTURES:

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

WIDEO PONIZEJ

WCZESNA STYMULACJA NEUROLOGICZNA

PRACA NAD ZMYSLEM POWONIENIA

TYDZIEÑ 3

A więc rośniemy I rośniemy. I to bar­dzo szybko. W tym tygo­dniu Pani robi tro­chę inne ćwi­cze­nia.
Skoń­czy­li­śmy już wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­giczną i pani teraz działa na nasze prze­pony i błęd­niki. Te ćwi­cze­nia – jak mówi, uod­por­nia nas na cho­robę loko­mo­cyjną. Pani mówi, że do czasu kiedy po raz pierw­szy wsią­dziemy do samo­chodu będziemy już na to przy­go­to­wani.
Oczy­wi­ście nie chcemy wymio­to­wać w samo­cho­dzie – chcemy cie­szyć jazdą samo­cho­dem z naszymi rodzi­nami;)
Po raz pierw­szy pró­bo­wa­li­śmy tro­szeczkę jogurtu.
Nasze uszka są już otwarte a my słu­chamy cze­goś co już znamy. Pani pusz­cza nam płytkę z dźwię­kami pre­na­tal­nymi — bicie ser­duszka naszej mamusi i szum wód pło­do­wych. Pani mówi, że to bar­dzo ważne aby­śmy po raz pierw­szy jak otwo­rzymy nasze uszka usły­szeli takie wła­śnie dźwięki. Koja­rzą się one nam bowiem z bez­pie­czeń­stwem a naszej Pani zależy na tym aby­śmy bez­piecz­nie wkro­czyli w nowy nie­znany świat – świat dźwię­ków.
Dźwięki te uży­wane są na sze­roką skalę w schro­ni­skach w celu uspo­ko­je­nia prze­by­wa­ją­cych tam zwie­rząt. Pani opo­wia­dała nam jak pusz­czała te dźwięki naszemu tatu­siowi kiedy po przy­lo­cie z Austra­lii nie lubił jazdy samo­cho­dem.
Pani nas także masuje. Jest to spe­cjalny masaż Shan­tala. Uwiel­biamy to i jeste­śmy wszy­scy wyma­so­wani od stóp do głów co drugi dzień.
Podzi­wiamy też zabu­tel­ko­wane zapa­chy innego świata – świata z zewnątrz. Bar­dzo nam to pomoże kiedy będziemy tam sta­wiać nasze pierw­sze kroki.
Te biało czarne karty, które Pani przy­go­to­wała będą słu­żyły do zabaw wizu­al­nych.
Zaczę­li­śmy już bie­gać, bie­gamy tak szybko jak tylko nasze nóżki pozwa­lają. Cza­sami wczoł­gamy się do Pani na mate­rac – kiedy ogląda film dokumentalny:)

ZDJÉCIA:

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

WIDEO PONIZEJ

MASUJEMY SZCZENIACZKI

TYDZIEÑ 4

Ach co to za przy­goda była w zeszłym tygo­dniu! Robi­li­śmy tak wiele rze­czy. Pani pozwala nam słu­chać wielu dźwię­ków z CD. Na samym początku aby nastą­piła habi­tu­acja (żeby­śmy się nie prze­stra­szyli ponie­waż ina­czej bali­by­śmy się ich do końca życia) dźwięki muszą być bar­dzo cichut­kie. Potem mogą być pusz­czane tro­szeczkę gło­śniej. Znamy już: różne ptaki , burza, pio­run , deszcz , wiatr ,
Krzy­czące dzieci, śmiech dzieci, wie­lo­ryby, szcze­ka­nie psów , wil­ków , rycze­nie tygrysa , małpy, sło­nie , niedź­wie­dzie, świ­nie , żaby, świersz­cze , konie , owce, kury, koguty, war­cze­nie psów , fajer­werki, wystrzały broni, karetka pogo­to­wia, dmu­cha­nie balo­nów.
Pani mówi, że to naj­waż­niej­szy dla nas okres. Naj­waż­niej­szy czas w naszym życiu, teraz jeste­śmy otwarci na ota­cza­jący nas świat. Dla­tego tak ważna jest z nami praca wła­śnie teraz — w tym momen­cie kiedy cie­kawi nas wszystko.
Nie­któ­rzy z nas sypiają w misce z jedze­niem;)
Dużo węszymy kiedy wcho­dzimy do nowego śro­do­wi­ska i wyko­rzy­stu­jemy cały arse­nał sygna­łów uspo­ka­ja­ją­cych. Pozna­li­śmy rów­nież inne psy w rodzi­nie.
Pani wyko­nuje z nami coś co nazywa się sty­mu­la­cja wzro­kową.
Pozna­jemy zapa­chy róż­nych zwie­rząt. A Pani nadal nas duuuzo masuje co oczy­wi­ście UWIELBIAMY.
Nasze prze­pony będą sty­mu­lo­wane aż do przy­szłego tygo­dnia.
Pozna­jemy już inne pokoje. Pani zro­biła nam wzbo­ga­cone śro­do­wi­sko, które skła­dało się z pude­łek po jogur­cie i pysz­nych smacz­ków (naszej karmy) ukry­tych w środku. Węszy­li­śmy, zja­da­li­śmy a potem wszy­scy popa­da­li­śmy. Pani mówi, że kilka minut takiego węsze­nia męczy nas bar­dziej jak 15 minut bie­ga­nia.
Słu­chamy jej oczywiście!

ZDJÉCIA

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched environment

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched environment

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched environment

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched environment

labradoodles and child

labra­do­odles and child

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and Fabi

labra­do­odles and Fabi

labradoodles and Fabi

labra­do­odles and Fabi

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and mommy

labra­do­odles and mommy

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles meeting toys

labra­do­odles meeting toys

labradoodles meeting hamster

labra­do­odles meeting hamster

labradoodles meeting different room

labra­do­odles meeting dif­fe­rent room

labradoodles sleeping in a bowl

labra­do­odles sle­eping in a bowl

labradoodles and visual tables

labra­do­odles and visual tables

WIDEO PONIZEJ

SOCJALIZACJAROZNE ODGLOSY

ODGLOSY I ZAPACHY

STYMULACJA WIZUALNA

TYDZIEÑ 5

W tym tygo­dniu Pani i jej rodzina zaczęli robótki ręczne. Wszy­scy byli zaan­ga­żo­wani w robie­nie jakichś dziw­nych rze­czy. Wypeł­niali jakieś dziwne butelki kamycz­kami, skle­jali pudełka, rolki papieru toaletowego.

Długo się zasta­na­wia­li­śmy co oni takiego robili? Ale potem oka­zało się. Te różne rze­czy wyda­wały różne dźwięki. Butelki ze szkła, pla­stiku, metalu – każde brzmi zupeł­nie ina­czej! Pudełka i rolki papieru zostały prze­kształ­cone w „inte­li­gentne” zabawki do węsze­nia i roz­wią­zy­wa­nia smacz­nych zaga­dek.
W ten spo­sób Edyta i Fabian przy­go­to­wali dla nas wspa­niałe wzbo­ga­cone śro­do­wi­sko. Teraz więk­szość naszej karmy dosta­jemy węsząc. W ten spo­sób wyci­szamy się i jeste­śmy zre­lak­so­wani po takiej dawce węszą­cej zabawy. Idziemy potem natych­miast spać. Dodat­kowo pod­czas węsze­nia pozna­jemy różne dźwięki – prze­cież te przed­mioty prze­wra­cają się. Pod­czas węsze­nia Pani rów­nież poka­zuje nam mik­ser, suszarkę, blen­der, odku­rzacz.
Wszystko widać na fil­mi­kach. Spo­ty­kamy inne psy w naszym domku oraz innych ludzi, któ­rzy nas odwie­dzają.
Teraz rów­nież roz­wi­jają się nasze tem­pe­ra­menty i Pani mówi, że miło na to patrzeć. Wsze­dzie za nia chodzimy : )

ZDJECIA

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched environment

Australian Labradoodles and other dogs

Austra­lian Labra­do­odles and other dogs

Australian Labradoodles and other dogs

Austra­lian Labra­do­odles and other dogs

Australian Labradoodles and other dogs

Austra­lian Labra­do­odles and other dogs

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

WIDEO PONIZEJ

WZBOGACONE SRODOWISKO I DZWIEKI

DZWIEKI I WZBOGACONE SRODOWISKO 2

PRZYZWYCZAJAMY DO ODGLOSOW SUSZARKI

SZCZENIAKI I SUSZARA

SZCZENIAKI I MIKSER

TYDZIEÑ 6

Ale teraz dużo się dzieje! Wciąż pozna­jemy nowych ludzi, po raz pierw­szy byli­śmy na zewnątrz. Wierz­cie lub nie, niczego się nie bali­śmy! Jest to wyni­kiem pracy nad wcze­sną sty­mu­la­cją neu­ro­lo­giczną. Nasze łapki stały już na czymś zim­nym. Pamię­ta­cie?
Pani rów­nież wzięła nas na spacer…w nocy. Mogli­śmy spo­tkać cie­nie, któ­rych cza­sami boja się doro­słe psy. Po raz pierw­szy poje­cha­li­śmy do wete­ry­na­rza. I wie­cie co? W samo­cho­dzie czu­li­śmy się jak w domu! Fabian przy nas sie­dział, doda­wał nam otu­chy swoim zapa­chem.
Nasze wzbo­ga­cone śro­do­wi­sko powięk­szyło się. Mamy teraz balony…czasami strze­lają. Jedli­śmy też nasze pierw­sze wędzone kości. Pani była z nas bar­dzo dumna – wcale się o nie kłó­ci­li­śmy.
Oczy­wi­ście dalej jeste­śmy maso­wani co nam się baaaar­dzo podoba – naturalnie!

ZDJECIA

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visitors

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

WIDEO PONIZEJ

WZBOGACONE SRODOWISKO, DZWIEKI I RUSZAJACE SIE PRZEDMIOTY

SZCZENIETA I ODKURZACZ

SZCZENIAKI I GOSCIE

TYDZIEÑ 7

To był miły tydzień. Kon­cen­tro­wa­li­śmy się na:

- Pozna­wa­niu nowych ludzi
– Wycho­dze­niu w nocy i pod­czas desz­czu
– Roz­wią­zy­wa­niu drob­nych pro­ble­mów (jak zejść ze stosu drzewa)
– Byli­śmy w róż­nych miej­scach (poje­cha­li­śmy w góry, do wete­ry­na­rza)
–Byli­śmy w lesie
– Nad jezio­rem
– Widzie­li­śmy Kaczki — bar­dzo cie­kawe spo­tka­nie
– Cho­dzi­li­śmy po róż­nych powierzch­niach
– Spo­ty­ka­li­śmy dziw­nych ludzi — małych cudzoziemców;)

Atrak­cją numer jeden jest oczy­wi­ście Fabian, który z nami śpi i o nas dba. Jest bar­dzo zaan­ga­żo­wany w pracę z nami. Już ostat­nio tak bar­dzo był zmę­czony, że usnął na pod­ło­dze u wete­ry­na­rza. Pani musiała zro­bić zdjęcie…usłyszała tylko chrapanie

Australian Labradoodles and alien

Austra­lian Labra­do­odles and alien

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visitors

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visitors

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visitors

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visitors

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles visit to the woods

Austra­lian Labra­do­odles visit to the woods

Australian Labradoodles visit to the woods

Austra­lian Labra­do­odles visit to the woods

Australian Labradoodles visit to the woods

Austra­lian Labra­do­odles visit to the woods

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing outside

Australian Labradoodles solving problems

Austra­lian Labra­do­odles solving problems

Australian Labradoodles solving problems

Austra­lian Labra­do­odles solving problems

Australian Labradoodles solving problems

Austra­lian Labra­do­odles solving problems

Australian Labradoodles and alien

Austra­lian Labra­do­odles and alien

Australian Labradoodles and alien

Austra­lian Labra­do­odles and alien

TYDZIEÑ 8

W tym tygo­dniu:
– Poczu­li­śmy śnieg pod naszymi łap­kami
– Poje­cha­li­śmy zoba­czyć konie, ale nie­stety nie zostały wypro­wa­dzone ze stajni. Za to my pobie­ga­li­śmy sobie na torze agi­lity.
– mie­li­śmy gości z psem – co bar­dzo nam się podo­bało
– spo­ty­ka­li­śmy róż­nych ludzi
– cho­dzi­li­śmy pomię­dzy szcze­blami dra­biny. Spe­cjalne ćwi­cze­nie wyci­sza­jące i dzia­ła­jące na kon­cen­tra­cję wymy­ślone przez Panią Tel­ling­ton
– uczymy się pod­sta­wo­wych komend tak aby­śmy wie­dzieli co ozna­cza tre­ning pozy­tyw­nych wzmoc­nień
– przy­szli do nas dziwni ludzie i robili nam coś co się zwało – testy tem­pe­ra­mentu
– udało nam się poko­nać praw­dziwy tor agi­lity
– cho­dzi­li­śmy po 12 róż­nych powierzch­niach zgod­nie z zasa­dami zło­tej dwu­nastki Mar­ga­ret Hughes

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal surfaces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal surfaces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal surfaces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal surfaces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal surfaces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal surfaces

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­lity field

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­lity field

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­lity field

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­lity field

Australian Labradoodles and dog visitor

Austra­lian Labra­do­odles and dog visitor

Australian Labradoodles and dog visitor

Austra­lian Labra­do­odles and dog visitor

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian labradoodles and ladder

Austra­lian labra­do­odles and ladder

Australian labradoodles and nylabone

Austra­lian labra­do­odles and nylabone

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and visitors

Austra­lian labra­do­odles and visitors

Australian labradoodles chilling with aunt

Austra­lian labra­do­odles chil­ling with aunt

Australian labradoodles sit exercises

Austra­lian labra­do­odles sit exercises

Australian labradoodles sit exercises

Austra­lian labra­do­odles sit exercises

WIDEO PONIZEJ

POKAZUJEMY RUCH ULICZNY

RUCH ULICZNY CZESC 2

———————————————————————————————

Hodowla Austa­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , ,