Australijskie Labradoodle na wystawie psów rasowych!

Dnia 26 Maja (w Dzień Matki;)) wzię­li­śmy udział w Mię­dzy­na­ro­do­wej Wysta­wie Psów Raso­wych orga­ni­zo­wa­nej przez PKPR (Pol­ski Klub Psa Raso­wego). Wystawa miała miej­sce w Łowiczu.

Co to było za prze­ży­cie!!! Przy­wieź­li­śmy ze sobą aż 4 medale i 3 puchary!!!
Naszymi gwiaz­dami byli:

Wlo­chata Pasja Deli­cate Gala
Wlo­chata Pasja Earth God­dess
Rutland WH Lil Donnan

Samą wystawą byli­śmy zachwy­ceni, zor­ga­ni­zo­wana w bar­dzo przy­ja­znej atmos­fe­rze. Dużo przy­jaź­niej­sza dla samych psów i ich wła­ści­cieli a niżeli te orga­ni­zo­wane przez Zwią­zek Kyno­lo­giczny. Te zawsze koja­rzyły mi się ze zbyt wygó­ro­wa­nymi ambi­cjami hodow­ców, tonami pudru i lakieru (przy­ja­ciółmi dziury ozo­no­wej), psami przy­wią­za­nymi do sto­łów try­mer­skich raz po raz spa­da­ją­cymi z nich, tu i uwdzie się przy­du­sza­jąc.
W Łowi­czu było ina­czej, spo­koj­niej, psy wcho­dziły na ring tak jak stały (dzień wcze­śniej wyką­pane i wycze­sane). Sami sędzio­wie bar­dzo przy­jaź­nie nasta­wieni – co było widać nawet w posta­wie psów jaką pre­zen­to­wały do „obma­cu­ją­cych”. I z innymi wystaw­cami też udało się nawią­zać sym­pa­tyczny kon­takt, bez zawi­ści, patrze­nia jeden na dru­giego nie­przy­ja­znym wzro­kiem.
Oczy­wi­ście dużo mniej­sza impreza bo i zrze­szo­nych mniej niż w Związku Kyno­lo­gicz­nym, ale zawsze byłam zda­nia, że wszystko da się zor­ga­ni­zo­wać… jeżeli tylko się chce.

A oto psiaki, które w trak­cie wystawy pre­zen­to­wały się tak:

Australian Labradoodle - Earth Goddess

Austra­lian Labra­do­odle — Earth Goddess

Australian Labradoodle - Delicate Gala

Austra­lian Labra­do­odle — Deli­cate Gala

Australian Labradoodle - Lil Donnan

Austra­lian Labra­do­odle — Lil Donnan

Australian Labradoodle - Lil Donnan

Austra­lian Labra­do­odle — Lil Donnan

Australian Labradoodle - Earth Goddess

Austra­lian Labra­do­odle — Earth Goddess

Australian Labradoodle - Delicate Gala

Austra­lian Labra­do­odle — Deli­cate Gala

A potem ważna sprawa – przy­dzie­la­nie miejsc i nadzieja na podium.…i.….

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Australian Labradoodle Gala 2-nd place

Austra­lian Labra­do­odle Gala 2-nd place

Wyniki:
Wlo­chata Pasja Earth God­dess — BIS 1 baby in show
Wlo­chata Pasja Deli­cate Gala — Naj­lep­sza suka w rasie, BOB, 2-miejsce naj­lep­szy pies wystawy (kate­go­ria mło­dzież)
Rutlands Wh Lil Don­nan — Naj­lep­szy pies w rasie

A po wysta­wie wyglą­da­li­śmy tak.….

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Australian Labradoodle Donnan

Austra­lian Labra­do­odle Donnan

Australian Labradoodle Gala

Austra­lian Labra­do­odle Gala

A następ­nie.……

Australian Labradoodle play

Austra­lian Labra­do­odle play

Australian Labradoodle play

Austra­lian Labra­do­odle play

Australian Labradoodle swimming

Austra­lian Labra­do­odle swimming

Australian Labradoodle run

Austra­lian Labra­do­odle run

Australian Labradoodle and Ania

Austra­lian Labra­do­odle and Ania

Australian Labradoodle way back home

Austra­lian Labra­do­odle way back home

Don­nan na wysta­wie kąpał się w rzeczce kiedy pod­cho­dzi do mnie mężczyzna.

on: „Nie chcę się wtrą­cać ale to jest szambo“
ja: “Taak???“
on: „Nie widać?”
myśle: No nie widać, ani nie czuć (przy­naj­mniej dla mnie)

A ja i tak jestem zda­nia „Szczę­śliwy pies to pies, który sam sobie wybiera per­fumy jakimi chce pachnieć”

Don­nan niby w szambie:

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labradoodle

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labradoodle

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labradoodle

—————————————————————————————
Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , , ,