TEMPERAMENT AUSTRALIJSKIEGO LABRADOODLAJAKIE ONE SĄ?

Więk­szość rodzin decy­du­ją­cych się na Austra­lij­skiego Labra­do­odla robi to za zwy­czaj ze względu na jego przy­ja­zną aler­gi­kom, nie linie­jącą sierść. A jed­nak zanim zde­cy­du­jesz się wła­śnie na tę rasę, poświęć tro­chę czasu na ana­lizę Two­jej rodzin­nej sytu­acji i Two­ich moż­li­wo­ści. Czy jesteś w sta­nie spro­stać potrze­bom rasy i czy ona do Cie­bie pasuje? Czy pies wpa­suje się w dyna­mikę Two­jej rodziny?

Bar­dzo ważną rze­czą jest, abyś powie­dział hodowcy co zamie­rzasz robić ze swoim psem– jaki rodzaj aktyw­no­ści i w jakiej for­mie jesteś w sta­nie mu dostar­czyć. Jeżeli Twoim celem jest uczest­ni­cze­nie w zwo­dach obie­dience czy agi­lity, potrze­bu­jesz psa bar­dziej aktyw­nego, o żyw­szym tem­pe­ra­men­cie. Jeżeli nie masz takich ambi­cji, naj­le­piej jeżeli zde­cy­du­jesz się na psa rodzin­nego, z któ­rym będzie­cie się cie­szyć wspól­nym towa­rzy­stwem, wyciecz­kami za mia­sto czy nad jezioro.

Uwaga jed­nak — ważne jest aby odróż­nić pomię­dzy aktyw­no­ścią fizyczną a umy­słową. Nawet eks­tre­malny wysi­łek fizyczny nie dostar­czy sty­mu­la­cji umy­sło­wej, która jest tak bar­dzo potrzebna Austra­lij­skiemu Labradoodlowi.

A więc Austra­lij­skie Labra­do­odle, jakie one są?

* Przede wszyst­kim są bar­dzo bystre i inte­li­gentne. Wielu ludzi chce mieć tak inte­li­gent­nego psa. Jed­nak trzeba pamię­tać, że taki pies uczy się tych nie­po­żą­da­nych rze­czy zarówno szybko jak uczy się tego czego chcemy go nauczyć. I tu jest swo­ista pułapka — jeżeli chcemy dobrze uło­żo­nego psa, musimy mu poświę­cić tro­chę czasu aby był takim kom­pa­nem jakiego chcemy. On sam się tego nie nauczy. I tu pole­cam kursy posłu­szeń­stwa — dzięki nim nie tylko dostar­czymy potrzeb­nej sty­mu­la­cji fizycz­nej, psy­chicz­nej i wyszko­limy sobie fan­ta­stycz­nego kom­pana na wiele lat. Takie tre­ningi  budują silną więź prze­wod­nik — pies.

* Nie wyka­zują zacho­wań agre­syw­nych, rzadko też szczekają.

* Łatwo socja­li­zują się z innymi zwierzętami.

* Przy­ja­zne dla dzieci w każ­dym wieku. Uwiel­biają prze­by­wać ze swoim ludz­kim „sta­dem”. Dla­tego jeżeli myślisz o psie, który będzie wolno bie­gał po Twoim podwórku, psie który nie będzie uczest­ni­czył w życiu rodzin­nym, psie który co waka­cje będzie odda­wany do ciotki, nie decy­duj się na Labra­do­odla, bo zro­bisz mu tym wielka krzywdę.

* Ze względu na swoją chęć pracy z czło­wie­kiem, są one bar­dzo dobrymi psami pracującymi

* Uwiel­biają zabawy i wodę. Będą dobrymi kom­pa­nami dla osób lubią­cych spę­dzać czas   poza miastem.

* Uwiel­biają sty­mu­la­cję w postaci tre­nin­gów z wła­ści­cie­lem. Moje dudle są zawsze w peł­nej goto­wo­ści. A nuż Pani będzie dla nich miała do wyko­na­nia jakieś nowe polecenie.

* Mają bar­dzo mocno zako­rze­niony instynkt apor­tera. Wręcz uwiel­biają zabawy w apor­to­wa­nie — są świet­nymi kom­pa­nami do zabaw z dziećmi

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce