AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE A ALERGIE

Rutland Manor współ­czyn­nik hipo­aler­gicz­no­ści swo­ich psów okre­śla na pozio­mie 99%.

Jeżeli nato­miast bory­kasz się z róż­nego rodzaju aler­giami lub astmą, naj­lep­szym co mogę Ci dora­dzić to spę­dze­nie tro­chę czasu z naszymi Labra­do­odlami. W ten spo­sób, sam na wła­snej skó­rze prze­ko­nasz się czy wywo­łują one u Cie­bie reak­cje aler­giczne czy też nie. Nasza Wło­chata rodzinka ser­decz­nie zapra­sza w odwiedziny!

Ja rów­nież pod­cho­dzi­łam do tematu bar­dzo scep­tycz­nie i zanim naby­łam jed­nego z takich psów, zadba­łam o to aby spę­dzić z nim parę godzin, przez kilka dni.

Moje Dudle z pew­no­ścią pomogą się prze­ko­nać, a już na samym wej­ściu może­cie liczyć na rado­sne powi­ta­nie mokrym jęzorem.

Austra­lij­skie Labra­do­odle przez lata selek­tyw­nej hodowli były two­rzone wła­śnie po to aby peł­nić role dosko­na­łego psa pra­cu­ją­cego, dla osób które jed­no­cze­śnie bory­kają się z aler­giami czy astmą.

Oczy­wi­ście nie wszyst­kie Labra­do­odle są hipo­aler­giczne — więk­szą jed­nak pew­ność możemy mieć jedy­nie w przy­padku Wie­lo­po­ko­le­nio­wych Austra­lij­skich Labra­do­odli, któ­rych świa­doma selek­tywna hodowla była wła­śnie ukie­run­ko­wana na ta cechę.

Twoje aler­gie nie­ko­niecz­nie muszą być wywo­ły­wane przez sierść psa — a przez aler­geny, które może na niej nosić — aler­geny kurzu, trawy, pył­ków. Dla­tego jeżeli po dotar­ciu do domu stwier­dzasz, że jed­nak powo­duje u cie­bie aler­gie, dora­dzam naj­pierw wyką­pać psiaka — szcze­gól­nie wtedy gdy jego podróż była długa a on sam był nasta­wiony na wiele czyn­ni­ków zewnętrz­nych, które mogły spo­wo­do­wać poja­wie­nie się róż­nego rodzaju aler­ge­nów na jego sier­ści. Rze­czy­wi­ście nie­któ­rzy klienci zwra­cają na to uwagę, ale już po kąpieli uspo­ka­jają swoje obawy.

Austra­lij­skie labra­do­odle Wło­cha­tej Pasji w 90% przy­pad­ków miesz­kają u rodzin — aler­gi­ków. Nie raz bywają to aler­gie bar­dzo silne, krzy­żowe włącz­nie z osła­bie­niem sys­temu immu­no­lo­gicz­nego. Jak do tej pory wszystko jest w porządku. Jed­nakże nasze Labra­do­odle są w 100% zwe­ry­fi­ko­wane pod wzglę­dem sier­ści “przy­ja­znej alergikom”

Przyj­rzyjmy się po krótce róż­nym gene­ra­cjom Labra­do­odli i kwe­stii wywo­ły­wa­nia reak­cji alergicznych:

  • Pierw­sza gene­ra­cja (F1) — Skrzy­żo­wa­nie Labra­dora z  Pudlem. W takim mio­cie mogą oczy­wi­ście poja­wić się szcze­niaki nie linie­jące i hipo­aler­giczne. Jed­nak wybór takiego szcze­niaka, który będzie posia­dał owe cechy jako doro­sły pies, to jak swo­iste wró­że­nie z fusów. Obec­nie prze­pro­wa­dzane są bada­nia, w celu stwier­dze­nia, czy tek­stura włosa szcze­niaka może być wyznacz­ni­kiem dla linie­nia się i powo­do­wa­nia reak­cji aler­gicz­nych w przy­szło­ści. Bada­nia wyka­zują, iż nie ma bez­po­śred­niej zależ­no­ści od tek­stury, dłu­go­ści czy rodzaju włosa dla aler­gii. Dla­tego też iden­ty­fi­ka­cja i selek­cja tych szcze­niąt, które w przy­szło­ści będą posia­dały owe cechy jest nie­zwy­kle trudna. Ja sama sta­now­czo odra­dzam Labra­do­odle pierw­szej gene­ra­cji aler­gi­kom. Może się bowiem oka­zać, że wkrótce będą oni musieli powie­dzieć swo­jemu pupi­lowi „dowi­dze­nia”, co jest zawsze bar­dzo przy­krym doświadczeniem.
  • Druga gene­ra­cja (F1B) — Skrzy­żo­wa­nie Labra­do­odla pierw­szej gene­ra­cji z Pudlem. Jeżeli chcesz psa nie linie­ją­cego, jest to znacz­nie lep­szy wybór ale jed­nak rezul­taty dalej nie są pewne. Praw­do­po­do­bień­stwo, że Labra­do­odle tej gene­ra­cji będzie nie linie­jący i przy­ja­zny aler­gi­kom jest sza­co­wane na ok. 80%.  To wszystko jed­nak zależy od sier­ści Labra­do­odla pierw­szej gene­ra­cji i pudla, które zostały ze sobą skrzy­żo­wane. Uwaga — druga gene­ra­cja to nie krzy­żówka Labra­do­odla pierw­szej gene­ra­cji z Labra­do­odlem pierw­szej gene­ra­cji i nie należy tego mylić.
  • Trze­cia gene­ra­cja lub wyżej — Skrzy­żo­wa­nie Labra­do­odla dru­giej gene­ra­cji (F1B) z Labra­do­odlem dru­giej gene­ra­cji (F1B). Chcąc z tego sko­ja­rze­nia uzy­skać psa nie linie­ją­cego i przy­ja­znego aler­gi­kom, musimy być pewni że oby­dwoje rodzi­ców rów­nież posia­dało te cechy. Potrzeba około trzech gene­ra­cji selek­tyw­nej hodowli, aby uzy­skać pożą­dane rezul­taty a i wtedy może oka­zać się, że pies jed­nak deli­kat­nie linieje (gene­tyczna cecha recesywna).
  • Austra­lij­ski Labra­do­odle. Jest to jeden z naj­lep­szych wybo­rów jeżeli chcemy psa nie linie­ją­cego i hipo­aler­gicz­nego. Jeżeli oby­dwoje rodzi­ców nie linieją — twój szcze­niak rów­nież nie powi­nien. Potrzeba około trzech gene­ra­cji selek­tyw­nej hodowli, aby uzy­skać pożą­dane rezul­taty a i wtedy może oka­zać się, że pies jed­nak deli­kat­nie linieje (gene­tyczna cecha recesywna).

Jed­nym sło­wem kupu­jąc psa z niż­szych poko­leń nigdy nie możesz być pewien czy reak­cja aler­giczna nie wystąpi po ok roku posia­da­nia psa (wła­śnie w momen­cie wymiany sier­ści na sierść wła­ściwą), wtedy jest mnó­stwo nie­przy­jem­nych roz­cza­ro­wań i nie­rzadko płaczu.

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce