Rutlands Wh Lil Donnan

Australijski Labradoodle

Austra­lij­ski Labra­do­odle

Imię: Rutlands WH Lil Don­nan
Numer reje­stra­cyj­ny: AES-M12009C
Sierść: Kędzie­rzawa falo­wana
Wiel­kość: Minia­tu­ra – poni­żej 45 cm w kłę­bie
PRCD-PRA -CLEAR
Bio­dra i łok­cie: Nor­mal­ne

Rodzi­ce:
Rutlands Brol­ly (mat­ka)
Tegan Park Irish Kin­ght (ojciec)

Don­nan jest psem dosko­na­łym. Bar­dzo ład­nie pra­cu­je nosem. Ład­nie sku­pia się na prze­wod­ni­ku. Nigdy nie zapo­mnę kie­dy z kli­fu upadł mi kask dziec­ka (stro­mo, śli­sko, wyso­ko), Don­nan tyl­ko zer­k­nął na mnie, pobiegł w dół, przy­niósł kask i rzu­cił mi go pod nogi (całe szczę­ście kieł­ba­cha była w kie­sze­ni — bo nagro­da nale­ża­ła się duża). Na pierw­szych lek­cjach z węsze­nia potra­fił wytro­pić ukry­tą zabaw­kę scho­wa­ną w odle­gło­ści 20 kro­ków od nie­go. Na praw­dę nie mogli­śmy marzyć o lep­szym psie.

Australijski Labradoodle Donnan

Austra­lij­ski Labra­do­odle Don­nan

Australijskie Labradoodle Donnan i Fila

Austra­lij­skie Labra­do­odle Don­nan i Fila

Don­nan ma już kil­ka suk­ce­sów na swo­im kon­cie. Don­nan jest tre­no­wa­ny na psa ratow­ni­ka, bie­rze tez udział w wysta­wach psów raso­wych orga­ni­zo­wa­nych przez PKPR.

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trec­king

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trec­king

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trec­king

Donnan with medal

Don­nan with medal

, , , , ,