Rutlands Wh Lil Donnan

Australijski Labradoodle

Austra­lij­ski Labradoodle

Imię: Rutlands WH Lil Don­nan
Numer reje­stra­cyjny: AES-M12009C
Sierść: Kędzie­rzawa falo­wana
Wiel­kość: Minia­tura – poni­żej 45 cm w kłę­bie
PRCD-PRACLEAR
Bio­dra i łok­cie: Normalne

Rodzice:
Rutlands Brolly (matka)
Tegan Park Irish Kin­ght (ojciec)

Don­nan jest psem dosko­na­łym. Bar­dzo ład­nie pra­cuje nosem. Ład­nie sku­pia się na prze­wod­niku. Nigdy nie zapo­mnę kiedy z klifu upadł mi kask dziecka (stromo, śli­sko, wysoko), Don­nan tylko zer­k­nął na mnie, pobiegł w dół, przy­niósł kask i rzu­cił mi go pod nogi (całe szczę­ście kieł­ba­cha była w kie­szeni — bo nagroda nale­żała się duża). Na pierw­szych lek­cjach z węsze­nia potra­fił wytro­pić ukrytą zabawkę scho­waną w odle­gło­ści 20 kro­ków od niego. Na prawdę nie mogli­śmy marzyć o lep­szym psie.

Australijski Labradoodle Donnan

Austra­lij­ski Labra­do­odle Donnan

Australijskie Labradoodle Donnan i Fila

Austra­lij­skie Labra­do­odle Don­nan i Fila

Don­nan ma już kilka suk­ce­sów na swoim kon­cie. Don­nan jest tre­no­wany na psa ratow­nika, bie­rze tez udział w wysta­wach psów raso­wych orga­ni­zo­wa­nych przez PKPR.

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trecking

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trecking

Australian Labradoodle trecking

Austra­lian Labra­do­odle trecking

Donnan with medal

Don­nan with medal

, , , , ,