Rutlands Black Onyxe

Rutlands Black Onyxe

Rutlands Black Ony­xeImię: Rutlands Black Ony­xe

Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle

Nr Reje­stra­cji: AES-F10002C

Kolor: Czar­ny

Sierść: „kędzie­rza­wa” krę­co­na

Wiel­kość: Śred­ni (jest ojcem szcze­niąt zarów­no o wiel­ko­ści śred­niej jak i stan­dard)

Testy:

Prcd-PRA: CLEAR

Sta­wy bio­dro­we: dosko­na­łe (wyni­ki dostęp­ne w hodow­li)

Sta­wy łok­cio­we: dosko­na­łe (wyni­ki dostęp­ne w hodow­li)

Pro­fil DNA: 21827 1

rutlands-black-onyxe-2

Rutlands Black Ony­xe

rutlands-black-onyxe-3

Rutlands Black Ony­xe

rutlands-black-onyxe-4

Rutlands Black Ony­xe

ojciec-rutlands-onyx

Ojciec: Rutlands Black Onyx

flaming-isabella-of-rutlands

Mat­ka: Fla­ming Isa­bel­la of Rutlands

Witam, mam na imię Ony­xe i jestem praw­dzi­wym męż­czy­zną! Mam cięż­kie zada­nie ponie­waż muszę pil­no­wać wszyst­kich swo­ich panie­nek. Moja ulu­bio­ną robo­tą jest nosze­nie przed­mio­tów w pysku — uwiel­biam apor­to­wać i pły­wać w rze­kach!”

Ony­xe – cóż to za pięk­ność i jaki ma wspa­nia­ły tem­pe­ra­ment. Sil­ny a zara­zem bar­dzo deli­kat­ny, pew­ny sie­bie i spo­koj­ny. Uwiel­bia tre­no­wać i węszyć.
Kto go spo­tka zako­chu­je się w nim bez pamię­ci — cały urok czar­nych Labra­do­odli :)
Potom­stwo Ony­xa już spęł­nia się w Euro­pie w roli psów asy­stu­ją­cych i psich tera­peu­tów.

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Ony­xe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Ony­xe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Ony­xe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Ony­xe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Ony­xe

Oto kil­ka zdjęć szcze­niąt Ony­xe

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Pol­ly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labra­do­odle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mam­ba

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle God­dess

Labradoodle Codi

Labra­do­odle Codi

Labradoodle Jack

Labra­do­odle Jack

Labradoodle Jack

Labra­do­odle Jack

Włochata Pasja Australijskie Labradoodle

Wło­cha­ta Pasja Austra­lij­skie Labra­do­odle

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yin­di

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce