NASZ PROGRAM SOCJALIZACJI SZCZENIĄT AUSTRALIJSKICH LABRADOODLE

Czy zda­wa­li­ście sobie Pań­stwo spra­wę z tego, że tyl­ko 15%-20% zacho­wań naszych psów ma pod­ło­że gene­tycz­ne? Ponad 80% to wpływ socja­li­za­cji – to jest bodź­ców na jakie zosta­ło nasta­wio­ne (lub nie nasta­wio­ne) nasze szcze­nię w kry­tycz­nym okre­sie roz­wo­ju (tj. do ok 12–16 tygo­dnia życia). W okre­sie od uro­dze­nia, w mózgu szcze­nia­ka odby­wa się nie­sa­mo­wi­ty pro­ces … Czy­taj dalej NASZ PROGRAM SOCJALIZACJI SZCZENIĄT AUSTRALIJSKICH LABRADOODLE