Polityka plików Cookies

Ser­wis inter­ne­to­wy www.wlochata-pasja.com.pl może sto­so­wać pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”)

Pli­ki cookies to infor­ma­cje zapi­sy­wa­ne przez ser­we­ry na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, któ­re ser­we­ry mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­we­go. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:

  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych ser­wi­su do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka ser­wi­su i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
  • utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­ni­ka ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;

W ramach ser­wi­su mogą być sto­so­wa­ne nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:

  • nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su;
  • pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su;
  • wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wi­su;
  • funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.

Użyt­kow­ni­cy ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Zarzą­dza­nie pli­ka­mi cookies i dany­mi stron w poszcze­gól­nych prze­glą­dar­kach:

w prze­glą­dar­ce Chro­me

w prze­glą­dar­ce Fire­fox

w prze­glą­dar­ce Inter­net Explo­rer

w prze­glą­dar­ce Ope­ra

w prze­glą­dar­ce Safa­ri

Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest rów­nież pod adre­sem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Ope­ra­tor ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych ser­wi­su.

Przy­ję­cie pro­ce­du­ry pozy­ski­wa­nia zgo­dy na sto­so­wa­nie pli­ków cookies wyni­ka z prze­pi­sów zno­we­li­zo­wa­nej usta­wy Pra­wa Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, któ­ra weszła w życie 22 mar­ca 2013 roku.