Planujemy miot Australijskich Labradoodle:)

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że pla­nu­je­my miot szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle. Szcze­nia­ki uro­dzą się już na począt­ku roku 2017!

Mamu­sią będzie  God­dess

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle God­dess

 

Tatu­siem będzie Ben­ji

 

Labradoodle Benji

Labra­do­odle Ben­ji

 

 

Na pew­no przy­da­rzą się kolo­ry: czar­ny, kre­mo­wy, brą­zo­wy, more­lo­wy, czer­wo­ny
Roz­mia­ry: śred­ni, stan­dard

Ocze­ku­je­my szcze­niąt z tem­pe­ra­men­tem tera­peu­tycz­nym, gdyż zarów­no przy­szły tatuś jak i mamu­sia pocho­dzą wła­śnie z linii tera­peu­tycz­nych.

Zapra­sza­my do rezer­wa­cji.

Aby zna­leźć się na naszej liście ocze­ku­ją­cych pro­szę w pierw­szej kolej­no­ści napi­sać do nas e-maila z opi­sem swo­jej rodzi­ny. Bar­dzo zale­ży nam aby jak naj­le­piej poznać rodzi­ny, do któ­rych idą nasze szcze­niacz­ki. Potem roz­pocz­nie się nasza wspól­na przy­go­da — wycze­ki­wa­nie;)

Zapra­sza­my do lek­tu­ry naszej socja­li­za­cji:

https://www.wlochata-pasja.com.pl/australijskie-labradoodle/twoj-australijski-labradoodle/nasz-program-socjalizacji-szczeniat-australijskich-labradoodle/

———————————————————————————————–

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza w Pol­sce Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle

, , , , ,