Planujemy miot Australijskich Labradoodle:)

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że pla­nu­jemy miot szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle. Szcze­niaki uro­dzą się już na początku roku 2017!

Mamu­sią będzie  Goddess

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle Goddess

 

Tatu­siem będzie Benji

 

Labradoodle Benji

Labra­do­odle Benji

 

 

Na pewno przy­da­rzą się kolory: czarny, kre­mowy, brą­zowy, more­lowy, czer­wony
Roz­miary: średni, standard

Ocze­ku­jemy szcze­niąt z tem­pe­ra­men­tem tera­peu­tycz­nym, gdyż zarówno przy­szły tatuś jak i mamu­sia pocho­dzą wła­śnie z linii terapeutycznych.

Zapra­szamy do rezerwacji.

Aby zna­leźć się na naszej liście ocze­ku­ją­cych pro­szę w pierw­szej kolej­no­ści napi­sać do nas e-maila z opi­sem swo­jej rodziny. Bar­dzo zależy nam aby jak naj­le­piej poznać rodziny, do któ­rych idą nasze szcze­niaczki. Potem roz­pocz­nie się nasza wspólna przy­goda — wyczekiwanie;)

Zapra­szamy do lek­tury naszej socjalizacji:

http://www.wlochata-pasja.com.pl/australijskie-labradoodle/twoj-australijski-labradoodle/nasz-program-socjalizacji-szczeniat-australijskich-labradoodle/

———————————————————————————————–

Wło­chata Pasja
Pierw­sza w Pol­sce Hodowla Austra­lij­skich Labradoodle

, , , , ,