RASOWY CZY KUNDEL

Praw­dzi­wy Austra­lij­ski Labra­do­odle nie jest psem stwo­rzo­nym dla sno­bów — nie taka była inten­cja twór­ców rasy. Praw­dzi­wym i szczyt­nym celem było stwo­rze­nie przy­ja­zne­go aler­gi­kom, inte­li­gent­ne­go towa­rzy­sza rodzi­ny, psa pra­cu­ją­ce­go i tera­peu­tycz­ne­go. A jed­nak na forach napo­ty­kam uja­dli­we komen­ta­rze — mie­sza­niec, kun­del. Ale czy słusz­nie? Na począ­tek więc tro­chę ter­mi­no­lo­gii: Według Wiki­pe­dii: Mie­sza­niec — jest wyni­kiem … Czy­taj dalej RASOWY CZY KUNDEL