Polityka plików Cookies

Ser­wis inter­ne­towy www.wlochata-pasja.com.pl może sto­so­wać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Pliki cookies to infor­ma­cje zapi­sy­wane przez ser­wery na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, które ser­wery mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­wego. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:

  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych ser­wisu do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika ser­wisu i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­nicy ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;
  • utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­nika ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;

W ramach ser­wisu mogą być sto­so­wane nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:

  • nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu;
  • pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu;
  • wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych serwisu;
  • funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.

Użyt­kow­nicy ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­nika ser­wisu. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach prze­glą­darki internetowej.

Zarzą­dza­nie pli­kami cookies i danymi stron w poszcze­gól­nych przeglądarkach:

w prze­glą­darce Chrome

w prze­glą­darce Fire­fox

w prze­glą­darce Inter­net Explorer

w prze­glą­darce Opera

w prze­glą­darce Safari

Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest rów­nież pod adre­sem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Ope­ra­tor ser­wisu infor­muje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych serwisu.

Przy­ję­cie pro­ce­dury pozy­ski­wa­nia zgody na sto­so­wa­nie pli­ków cookies wynika z prze­pi­sów zno­we­li­zo­wa­nej ustawy Prawa Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.