O hodowli

Witam wszyst­kich ser­decz­nie na mojej stro­nie inter­ne­to­wej poświę­co­nej Austra­lij­skim Labradoodle.

Edyta

Edyta

Mam na imię Edyta i odkąd pamię­tam zwie­rzęta towa­rzy­szyły zawsze w moim życiu. Pierw­sze lata swo­jego życia spę­dzi­łam na małej wsi gdzie pra­dzia­dek wpro­wa­dzał mnie w taj­niki życia wiej­sko — far­mer­skiego. Drep­ta­nie wśród piskla­ków, ucze­nie się respektu do psz­czół (posia­da­li­śmy wła­sną pasiekę), bose wizyty do stajni. Tą wspa­niałą naukę życia w zgo­dzie z przy­rodą prze­ka­zuje teraz mojemu synowi Fabia­nowi, który po mnie odzie­dzi­czył wraż­li­wość i miłość do świata fauny i flory.

Dora­sta­jąc w miło­ści do świata przy­rody zawsze towa­rzy­szyły mi jakieś zwie­rzęta – psy, myszki, cho­miki, świnki mor­skie, rybki, kury….

Nie­stety powoli zaczę­łam uczu­lać się na zwie­rzęta, w pierw­szej kolej­no­ści świnki, cho­miki, kró­liki, potem papugi a na końcu psy. Przez wiele lat żyłam utwier­dzana w prze­ko­na­niu, że już nigdy nie będę w sta­nie mieć psów, o czym zawsze marzy­łam. Całe szczę­ście posia­dam jesz­cze coś co nazywa się wro­dzony upór i wiem, że jeżeli cze­goś się bar­dzo pra­gnie, to na pewno znaj­dzie się spo­sób na to, żeby to marze­nie zrealizować.

Kiedy po raz pierw­szy sta­łam się wła­ści­cie­lem psa o poten­cjale hypo­aler­gicz­nym — Blanki cał­ko­wi­cie zała­pa­łam bak­cyla. Ona i ja sta­no­wi­ły­śmy zespół dosko­nały. Zaczęło się od róż­nego rodzaju szko­leń z nią, a wkrótce potem zaczę­łam zgłę­biać się w taj­niki beha­wioru zwie­rząt, któ­rego do dzi­siaj jestem pasjonatem.

Posta­no­wi­łam, że zacznę roz­wi­jać się w tym kie­runku i wła­śnie z tym zwiążę swoja przy­szłość.
Kiedy byłam dziec­kiem to kur­częta uczyły mnie, że trzeba być bar­dzo deli­kat­nym, psz­czoły respektu a konie…..że do stajni cho­dzi się w butach. Już w wieku doro­słym ukoń­czy­łam stu­dia beha­wioru zwie­rząt i zoo­p­sy­cho­lo­gii. Uzy­ska­łam dyplom beha­wio­ry­sty zwie­rzę­cego i zoopsychologa.

Jestem rów­nież Bie­głym Sądo­wym z zakresu dobro­stanu zwierząt.

Piszę arty­kuły do pol­skich maga­zy­nów kyno­lo­gicz­nych (min arty­kuły o Austra­li­skich Labra­do­odle),  a w roku 2014 zaczę­łam pra­co­wać nad swoją wła­sną książką trak­tu­jącą o roz­woju mózgu szcze­niąt oraz o zna­cze­niu pra­wi­dło­wej socja­li­za­cji. Mam nadzieję, że książka ukaże się już w 2016 roku.

Biorę udział w róż­nych pre­lek­cjach, wykła­dach, szko­le­niach i warsz­ta­tach. Jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń, na któ­rym mia­łam oka­zję wystą­pić ze swo­imi ide­ami był TED (Tech­no­logy, Enter­ta­in­ment and Design) – kon­fe­ren­cja naukowa orga­ni­zo­wana przez ame­ry­kań­ską fun­da­cję non-profit Sapling Foun­da­tion. Jej celem jest popu­la­ry­za­cja – jak głosi motto – “idei war­tych rozpowszechniania”

prelekcja TEDx

pre­lek­cja TEDx

TEDx Świadectwa jakości

TEDx Świa­dec­twa jakości

Na co dzień jako zoo­p­sy­cho­log i beha­wio­ry­sta zaj­muje się napra­wia­niem rela­cji pomię­dzy czło­wie­kiem a zwie­rzę­ciem. Poma­gam rodzi­nom w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów beha­wio­ral­nych ich zwie­rząt (głów­nie psów i kotów). Naj­więk­szą przy­jem­ność jed­nak spra­wia mi wyko­rzy­sty­wa­nie swo­jej wie­dzy do socja­li­za­cji szcze­niąt. Rodzą się one bowiem jako czy­ste i nie­za­pi­sane karty. To co dostaną od nas w pierw­szych tygo­dniach życia wpły­nie na ich funk­cjo­no­wa­nie w życiu doro­słym. Dla­tego wła­ściwa socja­li­za­cja szcze­niąt w kry­tycz­nych fazach roz­woju jest dla nich klu­czowa. To jest zresztą naj­więk­szą moja pasją – patrzeć na roz­wi­ja­jące się „klu­ski” pamię­ta­jąc nie tylko o tym czego nauczyły mnie „insty­tu­cje szko­le­niowe” ale także psz­czoły i kurczaki….

MOJA EDUKACJA:

Pla­cówka: Cen­tre of Applied Pet Etho­logy — COAPE
Uzy­skane kwa­li­fi­ka­cje: Beha­wio­ry­sta zwie­rzęcy (bry­tyj­skie kwa­li­fi­ka­cje beha­wio­ry­sty zwie­rzę­cego na licen­cji COAPE)

Pla­cówka: Euro­pej­skie Stu­dium Psy­cho­lo­gii Zwie­rząt i Wie­dzy Prak­tycz­nej
Uzy­skane kwa­li­fi­ka­cje: Zoopsycholog

Pla­cówka: Aka­de­mia Czwo­ro­noga, Pastel Ali­cja Duda
Ukoń­czony kurs trenerski

Odbyte semi­na­ria i uzy­skane dyplomy:

Aka­de­mia 4 Łapy, „Warsz­taty masażu relak­sa­cyj­nego dla psów”
Kyno Edu­ka­cja „Co w genach pisz­czy czyli jak dobrać repro­duk­tora”
Amber Bat­son, seria semi­na­riów z cyklu „Nowe kon­cep­cje w beha­wio­ry­styce”:
Amber Bat­son, „Poskra­mia­nie dzi­kusa – wyci­sza­nie psa przy uży­ciu nagród”
Amber Bat­son, „Jak działa Pamięć u psów – co pies zapa­mię­tuje, w jaki spo­sób zmie­nia się jego zacho­wa­nie i jak my możemy na to wpły­wać”
Amber Bat­son, „Zacho­wa­nia nie­ty­powe – agre­sja, depre­sja, wyuczona bez­rad­ność, roz­wój ste­reo­ty­pii”
Pro­fe­sor Ray­mond Cop­pin­ger, „Emo­cje, inte­li­gen­cja i zacho­wa­nie psów”
Alexa Capra „Testy beha­wio­ralne w pro­ce­sie adop­cji”
Turid Rugaas „Praca Psa Tera­peuty”
Sally Askew „Żywie­nie psów a pro­blemy behawioralne”

——————-

Przez jakiś czas moja głowa była zaprząt­nięta jedną myślą — na świe­cie jest tak wiele osób z pro­ble­mem aler­gii, a nie­stety wszystko wska­zuje na to, że przy­bę­dzie ich jesz­cze wię­cej. Zasta­na­wia­łam się ile w tej puli znaj­dzie się osób nie­peł­no­spraw­nych potrze­bu­ją­cych psa asy­stu­ją­cego? Ilu aler­gi­ków czy ast­ma­ty­ków będzie potrze­bo­wało psa pracującego?

Nagle natknę­łam sie na arty­kuł w mie­sięcz­niku “Mój Pies”, napi­sany przez Magdę Urban z Fun­da­cji “Psia Wachta” . Był to arty­kuł o Bever­ley Man­ners z Austra­lii i jej cudow­nych Austra­lij­skich Labra­do­odlach wie­dzia­łam, że to jest to czego szu­ka­łam. Długo nie zwle­ka­łam i nawią­za­ły­śmy ze sobą fan­ta­styczną zna­jo­mość. Bever­ley przez około rok czasu dzie­liła się ze mną swo­imi cen­nymi doświadczeniami.

W roku 2008 odwie­dzi­łam Bever­ley Man­ners w Rutland Manor w Austra­lii. Miesz­ka­łam u niej 5 tygo­dni. Były to tygo­dnie, w trak­cie któ­rych dowie­dzia­łam się wiele sama opie­ku­jąc się jej psami, ale także dzięki cen­nym wie­czor­nym roz­mo­wom z Bever­ley przy fili­żance her­baty. Na pewno było to jedno z prze­żyć, któ­rych nie zapo­mnę do końca życia. Przede wszyst­kim samo obco­wa­nie z taka ilo­ścią psów i brak reak­cji aler­gicz­nej powo­do­wał wszech­obecny uśmiech na mojej twa­rzy. Cał­ko­wi­cie zała­pa­łam bakcyla.

Groomed Winnie! Australia

Gro­omed Win­nie! Australia

Ava - Australia

Ava — Australia

Australian Labradoodle Training

Austra­lian Labra­do­odle Training

Australian Labradoodle Socialization, Australia

Austra­lian Labra­do­odle Socia­li­za­tion, Australia

Australian Labradoodle in Australia

Austra­lian Labra­do­odle in Australia

Australian Labradoodle early socialisation, Australia

Austra­lian Labra­do­odle early socia­li­sa­tion, Australia

Australia, training Tux

Austra­lia, tra­ining Tux

Australia, Training Kirstie

Austra­lia, Tra­ining Kirstie

Australia, training Australian Labradoodle

Austra­lia, tra­ining Austra­lian Labradoodle

Ava At Heel Edyta, Australia

Ava At Heel Edyta, Australia

Moja mama Ela była osta­tecz­nym impul­sem do zało­że­nia hodowli Austra­lij­skich Labra­do­odle. Przez 5 lat zaj­mo­wa­ły­śmy się psia­kami razem. Nie­stety w 2014 roku zabrała nam ją okrutna cho­roba. Jed­nak wiem, że po dziś dzień wspiera mnie i chroni…choć już nie tak jak dawniej.

Ela i Fila

Ela i Fila

———————————————–
Wło­chata Pasja
Pierw­sza Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Polsce