Życie płodowe szczeniąt — Australijskie Labradoodle Caramel & Onyxe

Jak szcze­nięta wyglą­dają teraz? A tak;)

Puppies - prenatal life

Pup­pies — pre­na­tal life

W ciągu następ­nych tygo­dni dni poja­wią się klu­czowe róż­nice w budo­wie pło­dów – roz­winą się uszy, nosy, zmieni się kształt ciała. Do tej pory pro­dukty prze­miany mate­rii odfil­tro­wy­wało łoży­sko. Teraz funk­cjo­nują już nerki. Płody wydzie­lają urynę do płynu owo­dnio­wego, w któ­rym pływają.

Prenatal life

Pre­na­tal life

W celu ochrony deli­kat­nych oczu, powieki są szczel­nie zamknięte.

Prenatal life

Pre­na­tal life

Pysk i nos roz­wi­jają się rela­tyw­nie późno, bo w trze­ciej czę­ści ciąży.

ROWÓJ ZACHOWAŃ U PŁODU
Bada­nia naukowe wska­zują na to, że matki mające pod­czas ciąży wysoki poziom kor­ty­zolu (hor­monu stresu), wpły­wają na roz­wój płodu, zwięk­sza­jąc sen­sy­tyw­ność mózgu swo­jego dziecka. Nie­stety wów­czas, po uro­dze­niu szcze­nięta są wraż­liwe na każde wydzie­la­nie się sub­stan­cji che­micz­nych zwią­za­nych ze stre­sem. Mózg mło­dego zwie­rzę­cia jest wów­czas czuły na nawet naj­mniej­szy poziom kor­ty­zolu (takie potom­stwo nazywa się reak­tyw­nym potom­stwem). Szcze­nięta takie będą bar­dzo reak­tywne na sytu­acje stre­sowe.
Wyka­zano, że wysoki poziom sub­stan­cji che­micz­nych zwią­za­nych ze stre­sem zwięk­sza ryzyko wystą­pie­nia pro­ble­mów o pod­łożu lęko­wym i depresyjnym.

NALEŻY DBAĆ ABY SUKI W CIĄŻY NIE DOŚWIADCZAŁY FRUSTRACJI CELÓW

Cramel 43 days pregnant

Cra­mel 43 days pregnant

Bada­nia naukowe wska­zują, że u wielu gatun­ków pro­ces ucze­nia się zacho­dzi już w łonie matki – sko­ja­rze­nia pomię­dzy dźwię­kami, zapa­chami, sma­kami – szcze­nięta naby­wają tą wie­dze od matki.

Prenatal life - puppies

Pre­na­tal life — puppies

W natu­ral­nym śro­do­wi­sku ojciec jest obecny od momentu poczę­cia i jest to KLUCZOWY CZYNNIK poma­ga­jący obni­żyć stres cię­żar­nej suki. Nie­stety, w śro­do­wi­sku stwo­rzo­nym przez czło­wieka tak nie jest. Wielu hodow­ców nie posiada repro­duk­tora w domu. Wtedy to my – wła­ści­ciele musimy zadbać o cię­żarna sukę tak, aby czuła się bez­pieczna z potom­stwem, które się w niej roz­wija. Nie możemy pozwo­lić aby przez moment poczuła, że życie pło­dów jest zagro­żone. Nie zapo­mi­najmy, że mimo pro­cesu udo­mo­wie­nia wiele sytu­acji jakie stwa­rzamy swo­jemu psu, nie są dla niego sytu­acjami natu­ral­nymi. Nie sta­rajmy się na siłę zwie­rząt uczło­wie­czyć. Dla cię­żar­nej suki nawet odwie­dziny nie­zna­nych jej osób mogą sta­no­wić czyn­nik stre­so­genny. Usza­nujmy jej potrzebę spo­koju. Dzięki temu – o pra­wi­dłowy roz­wój mło­dych szcze­niąt dbamy już w ich życiu prenatalnym.

W swo­jej prak­tyce beha­wio­ral­nej spo­ty­ka­łam się z absur­dal­nymi pomy­słami wła­ści­cieli psów zabie­ra­ją­cych np. cię­żarną sukę na reso­cja­li­za­cję agre­syw­nego psa do zna­jo­mych. Nie umiem sobie nawet wyobra­zić co musiało dziać się w orga­ni­zmie suki, któ­rej jed­nym z naj­waż­niej­szych celów na tam­ten moment była ochrona swo­jego potomstwa.

Tym­cza­sem zaczy­namy odli­cza­nie. Nasza Car­me­lita rośnie w oczach. Wyle­guje się na kana­pie, cały czas z nią jeste­śmy aby czuła się bez­pieczna a ona odwdzię­cza się … mer­da­niem ogona.

Zdję­cia zapo­ży­czone z Natio­nal Geo­gra­phic (W łonie matki — psy)

———————————————————————————————————————-
Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , ,