Wystawa psów rasowych Kędzierzyn Koźle

19.08.2012 uda­li­śmy się na mię­dzy­na­ro­dową wystawę orga­ni­zo­waną przez PKPR w Kędzie­rzy­nie Koźlu.
Jak było? Upal­nie – to na pewno. Austra­lij­skie Labra­do­odle God­dess i Gala były bar­dzo dzielne. Roz­ło­ży­li­śmy się na boku, dziew­czyny miały ciszę i spo­kój. To bar­dzo dla nich ważne, zwy­kle takie imprezy wiążą się ze stre­sem dla naszych pod­opiecz­nych, trzeba wiec zapew­nić im mak­si­mum kom­fortu. Nie­stety na ring weszli­śmy dopiero około godziny 16.00 tak więc całe 5 godzin cze­ka­nia.
God­dess i Gala zdo­były bar­dzo dobre oceny i zapro­sze­nie na dal­szą część wystawy: tj. Best Puppy in Show oraz Best Junior in Show.
God­dess zdo­była 2 miej­sce Best Puppy in Show i sta­nęła na podium obok owczarka nie­miec­kiego i yorka Bie­wer. Gra­tu­la­cje malenka. Jak zwy­kle była bar­dzo dzielna, bar­dzo spo­kojna i rezo­lutna.
Gala nie­stety tym razem na podium się nie zała­pała, ale nic nie szko­dzi i tak była niesamowita.

Tak wiec reasu­mu­jąc przy­wieź­li­śmy ze sobą puchar i dwa złote medale;)

Labradoodle Gala, ocena

Labra­do­odle Gala, ocena

Labradoodle Gala, ring

Labra­do­odle Gala, ring

Labradoodle Gala, show position

Labra­do­odle Gala, show position

Labradoodle Goddess, ocena

Labra­do­odle God­dess, ocena

Labradoodle Goddess, on ring

Labra­do­odle God­dess, on ring

Labradoodle Goddess, Show position

Labra­do­odle God­dess, Show position

Labradoodle Goddess, BIS

Labra­do­odle God­dess, BIS

Labradoodle GALA,  BIS

Labra­do­odle GALABIS

Labradoodle GALA,  BIS

Labra­do­odle GALABIS

Labradoodle Goddess,  BIS

Labra­do­odle God­dess, BIS

Labradoodle Goddess,  Podium

Labra­do­odle God­dess, Podium

Labradoodles Gala/Goddess, medals

Labra­do­odles Gala/Goddess, medals

Labradoodle Earth Goddess

Labra­do­odle Earth Goddess

Labradoodles, taking rest

Labra­do­odles, taking rest

Labradoodles, Gala with medal

Labra­do­odles, Gala with medal

Labradoodle Goddess i puchar

Labra­do­odle God­dess i puchar


—————————————————————————————————————————————–

Wło­chata Pasja
Pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, ,