Witamy Australijskiego Labradoodle — LIL DONNAN — nasz kochany włochacz.

Australijski Labradoodle

Austra­lij­ski Labradoodle

Witamy Don­nana! Cał­kiem nie­dawno swoje miej­sce zagrzał u nas nowy wło­chacz (Austra­lij­ski Labra­do­odle — Rutlands WH LIL Don­nan). DONNAN po irlandzku ozna­cza mały, brą­zowy. Don­nan to Austra­lij­ski Labra­do­odle roz­miaru minia­tu­ro­wego o sier­ści w typie runo (fali­sta) i bar­dzo rzad­kim umasz­cze­niu — brą­zo­wym, pod­pa­la­nym na kar­me­lowo. Sko­ja­rze­nie z suczką o tym samym fak­to­rze sier­ści spo­wo­duje przyj­ście na świat szcze­niacz­ków o umasz­cze­niu parti-color (czyli dwukolorowych).

Don­nan będzie szko­lony do nie­ty­po­wych zadań spe­cjal­nych, które na razie pozo­stają naszą tajem­nicą. Mamy nadzieje, że wkrótce będziemy mogli pochwa­lić się rezul­ta­tami naszych działań.

Nasz chło­pak na razie cie­szy się uro­kami bło­giego okresu szczenięcego.

Wyso­kość w kłę­bie – 40 cm
Sierść: runo falo­wana
sierść: brown — factored

A oto mama Donnana

Australian Labradoodle Brolly - photo by Rutland Manor

Austra­lian Labra­do­odle Brolly — photo by Rutland Manor

, , , ,