Warsztaty masażu dla psów – masujemy nasze Australijskie Labradoodle!

W świe­cie zwie­rząt pierw­szą rze­czą, jaka robi suka, kiedy jej młode przy­cho­dzi na świat, jest wyli­za­nie go od stóp do głów. Jej język prze­ka­zuje mózgowi szcze­nię­cia począt­kowy obraz jego ja. Dodat­kowo jeżeli w mio­cie uro­dzi się kilka szcze­niąt, które nie­ustan­nie ocie­rają się o sie­bie, wypró­bo­wu­jąc pierw­sze kroki, każdy mili­metr ich ciała wchła­nia dal­szą wie­dzę na temat tego, jakie są i jak funk­cjo­nują. Wzmac­nia to two­rze­nie się ich ogól­nego obrazu sie­bie“
cyt. Ruthy Alon
Dnia 17 marca wzię­li­śmy udział w warsz­ta­tach masażu relak­sa­cyj­nego dla psów pro­wa­dzo­nego przez Aka­de­mie 4 Łapy z War­szawy. Był to masaż wzo­ro­wany na masażu Shan­tala.
Zawiera on pod­sta­wowe ele­menty budu­jące więź pomię­dzy opie­ku­nem a jego czwo­ro­no­giem. Pies odkrywa, że czło­wiek potrafi być czuły i deli­katny, poznaje wła­sne ciało, uczy się roz­luź­niać napięte mię­śnie. Korzy­ścią dla opie­ku­nów jest wspa­niała oka­zja do kon­taktu z psem: poznają go, jego reak­cje, próg wraż­li­wo­ści, uczą się roz­po­zna­wać stany napię­cia i roz­luź­nie­nia. Nabyta, cenna umie­jęt­ność wła­ści­wej reak­cji na sytu­acje stre­sowe na stałe wcho­dzi w skład arse­nału obron­nego psa. Umie­jęt­ność świa­do­mego roz­luź­nie­nia jest nie­zwy­kle przy­datna w walce z róż­nego rodzaju stre­sami.
Doty­ka­nie ozna­cza kon­takt. Dla ludzi i zwie­rząt doty­ka­nie ma zna­cze­nie życiowe. Przy­wraca ono pew­ność sie­bie, spra­wia cie­pło, przy­jem­ność, wygodę, odna­wia siły życiowe. Mówi nam, ze nie jeste­śmy sami.
W trak­cie warsz­ta­tów nauczy­li­śmy się kom­plek­so­wego maso­wa­nia psów – klatki pier­sio­wej, brzu­cha, łap, pyska, ogona, grzbietu i uszu. Maso­wa­nie poszcze­gól­nych obsza­rów ciała ma wie­lo­raki wpływ na orga­nizm:
– masaż klatki pier­sio­wej: korzystny wpływ na prace płuc, sty­mu­la­cja pracy serca, pobu­dze­nie krą­że­nia, odprę­że­nie
– masaż brzu­cha: akty­wi­za­cja pracy prze­wodu pokar­mo­wego, pobu­dza tra­wie­nie, uspraw­nia pracę jelita gru­bego (efekty tego masażu widać….a raczej czuć od razu
–masaż koń­czyny przed­niej: likwi­da­cja napięć mię­śnio­wych, roz­luź­nie­nie sta­wów, pobu­dze­nie krą­że­nia, odprę­że­nie
– masaż koń­czyny tyl­nej: likwi­da­cja napięć, roz­luź­nie­nie sta­wów, pobu­dze­nie krą­że­nia, wzmac­nia kości,
– masaż grzbietu + ogon: wzmoc­nie­nie mię­śni grzbietu, niwe­luje napię­cia w oko­licy szyi, grzbietu i zadu, odprę­że­nie
– masaż pyska + uszy: uwal­nia­nie napięć, wzmaga się ukrwie­nie, niwe­luje ból głowy, dzia­ła­nie kojące, odprężające

Warto wspo­mnieć o jesz­cze jed­nym pozy­tyw­nym wpły­wie masażu – zapew­niam, że korzy­ści z niego (w for­mie wyci­sze­nia i relak­sa­cji) rów­nież odnosi masujący.

Warsz­taty masażu były nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem, zdję­cia poniżej.

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Zaraz po nim zde­cy­do­wa­li­śmy się wypró­bo­wać tech­niki na róż­nych szcze­nię­tach, w róż­nej fazie okresu kry­tycz­nego roz­woju. Oto zdję­cia oraz wideo:

Labradoodle belly massage

Labra­do­odle belly massage

Massaging Labradoodle puppies

Mas­sa­ging Labra­do­odle puppies

Massaging Australian Labradoodle pups

Mas­sa­ging Austra­lian Labra­do­odle pups

Massaging Australian Labradoodle pups

Mas­sa­ging Austra­lian Labra­do­odle pups

Labradoodles being massaged

Labra­do­odles being massaged

Labradoodle puppy massage

Labra­do­odle puppy massage

Labradoodle puppy massage

Labra­do­odle puppy massage

Labradoodle puppies massaged

Labra­do­odle pup­pies massaged

Labradoodle puppies massage

Labra­do­odle pup­pies massage

Labradoodle puppies being massaged

Labra­do­odle pup­pies being massaged

Labradoodle puppies being massaged

Labra­do­odle pup­pies being massaged

Labradoodle puppies and massage

Labra­do­odle pup­pies and massage

VIDEO:

Shan­tal Mas­sage — Austra­lian Labra­do­odle pups

Jedno wiemy na pewno. Masaż na stałe ląduje jako bar­dzo ważny punkt socja­li­za­cji naszych szcze­niąt Austra­lij­skich Labradoodle !

———————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Pierw­sza w Pol­sce hodowla Austra­lij­skich Labradoodle

, , ,