W naszej hodowli cud — urodziły się szczenięta Australijskich Labradoodle

Fili­gree Sur­prise czyli nasza Fili­gra­nowa Niespodzianka

Naj­lep­sza z moż­li­wych mam na świe­cie. Fila zawsze zaska­kuje mnie swoim
wewnętrz­nym spo­ko­jem. Gdyby była czło­wie­kiem była­bym pewna, że ćwi­czy jogę
lub medy­tuje. Poważ­nie. Oglą­da­nie jej zacho­wa­nia przed, w trak­cie i po
poro­dzie jest jak oglą­da­nie natu­ral­nych zacho­wań dzi­kich zwie­rząt na
Natio­nal Geo­gra­phic. Ona po pro­stu instynk­tow­nie wie, jak zarzą­dzać odde­chem,
jakie ruchy wyko­ny­wać aby uśmie­rzyć ból zwią­zany ze skur­czami (który
oczy­wi­ście poja­wia się na wiele godzin przed poro­dem). Wdech….Wydech….

Szcze­rze mówiąc, nie wszyst­kie sunie są takie. Jedne dyszą bar­dzo na kilka
dni przed poro­dem, kopią, wyka­zują się nie­po­ko­jem co oczy­wi­ście nie jest złe
– wręcz natu­ralne. Ale obser­wo­wa­nie Fili jak sobie radzi z tym wszyst­kim
jest nie­sa­mo­wite. Ona po pro­stu czeka. Na kilka dni przed poro­dem rusza się
już mniej, dużo śpi i po pro­stu w spo­koju czeka. Obser­wo­wa­nie jej….bezcenne.
Noc przed poro­dem przy­szła do mojego łóżka, Sie­działa w nim, była spo­kojna.
Spra­wi­łam jej relak­su­jący masaż. Wie­dzia­łam już wtedy, że przy­szła po
wsparcie.

Pod­czas porodu Fili współ­pra­co­wała bez stresu i nie­po­koju. Cały poród trwał
3 godziny. Wyda­wało się, że i wszyst­kie szcze­nięta odbie­rają jej spo­kój i
one były ciche i zrelaksowane.

Fabian zre­zy­gno­wał ze swo­ich ferii u babci Eli, kiedy oka­zało się, że jest
już czas. Powie­dział, żebym go nie zmu­szała do wyjazdu po czym dorzu­cił „Nie
będziesz mnie już zmuszać?”

Przy­go­to­wy­wał ręcz­niki, butle z cie­płą woda, kawałki nitek. Miał swoje
ręka­wice latek­sowe. Powie­dział, żebym nie mówiła do niego Fabian. „Teraz
jestem wete­ry­na­rzem Janem “. „Panie Janie pro­szę o ręcz­nik, nożyczki, pro­szę
deli­kat­nie umie­ścić szcze­niaczki w pudełku”. Pan Jan wyka­zał się dużą
współ­pracą, choć jesz­cze ciężko mu zro­zu­mieć, że szcze­niacz­ków jesz­cze nie
wolno tulić i brać na rączki, że trzeba jesz­cze pocze­kać aż tro­chę dorosną….

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

5 little hearts

5 lit­tle hearts

Video Poni­żej:

TYDZIEŃ 1

Dro­gie rodziny!

Cały tydzień minął nam pod zna­kiem cie­pełka i rosną­cych brzusz­ków. Mamu­sia
bar­dzo dobrze się nami opie­kuje. Pani nam dogrzewa pokoik ponie­waż my
jesz­cze nie umiemy sami utrzy­my­wać tem­pe­ra­tury swo­ich cia­łek. Mama nas tez
ogrzewa swoim cie­płem. Pani nas waży, żeby wie­działa czy odpo­wied­nio
przy­bie­ramy na wadze. Musimy podwoić swoja wagę w prze­ciągu jed­nego tygo­dnia
– tak mówi.

Pani zaczęła wyko­ny­wać na nas dziwne ćwi­cze­nia zwane wcze­sną sty­mu­la­cją
neu­ro­lo­giczną. Wię­cej na ten temat w Arty­kule Early Neu­ro­lo­gi­cal Sti­mu­la­tion
– Car­men Bat­ta­gila. W prze­ło­że­niu na pol­ski można poczy­tać arty­kuł o
wcze­snej sty­mu­la­cji neu­ro­lo­gicz­nej tłu­ma­czony przez A. Klosińskiego

Wcze­sna Sty­mu­la­cja neu­ro­lo­giczna pomaga w zbu­do­wa­niu odpor­nego sys­temu
ner­wo­wego u szczeniąt.

Korzy­ści ze sty­mu­la­cji
Zaob­ser­wo­wano nastę­pu­jące korzy­ści jakie daje wcze­sno­ro­zwo­jowa sty­mu­la­cja
neu­ro­lo­giczna:
1.Poprawa funk­cjo­no­wa­nia naczyń serca
2.Wzmocnienie układu krą­że­nia.
3.Wzmocnienie gru­czo­łów wydzie­la­ją­cych adre­na­linę.
4.Zwiększona odpor­ność na stres
5.Większa odpor­ność na choroby.

Dla nas w prak­tyce ozna­cza, ze cza­sami znaj­du­jemy się 5 róż­nych pozycjach:

On the back

On the back

Head down

Head down

Head up

Head up

Paws tickled - sensory stimuli

Paws tic­kled — sen­sory stimuli

cold towel - thermal stimuli

cold towel — ther­mal stimuli

Uwaga jed­nak, Pani mówi, że korzy­ści są duże jed­nakże ze sty­mu­la­cją nie
wolno prze­sa­dzić i wszyst­kie ćwi­cze­nia Pani wyko­nuje jedy­nie po 3 sekundy.
Można zoba­czyć jak szybko na jed­nym z fil­mi­ków. Jeżeli Pai prze­sa­dzi­łaby z
cza­sem wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń lub tez oprócz nich robi­łaby inne ćwi­cze­nia
doty­kowe z nami. Nasze sys­temy ner­wowe mogłyby się rozregulować.

Pani mówi, że teraz naj­waż­niej­sze jest aby­śmy czuli się bez­piecz­nie.
Oczy­wi­ście można nas pogła­skać kiedy jeste­śmy przy mamusi. Poprzez dotyk
bowiem budu­jemy sobie obraz wła­snego ciała. Ale i z tym doty­kiem nie wolno
przesadzić.

Oto nasze zdjątka i filmiki;)

Australian Labradoodle mama

Austra­lian Labra­do­odle mama

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

VIDEO

EARLY NEUROLOGICAL STIMULATION VIDEO

PUPPIES SLEAPING, MILKING VIDEO

TYDZIEÑ 2

Pani się z nas śmieje, że teraz zaczy­namy wyglą­dać jak małe psy. Nie­które z nas otwie­rają oczka. Nie­które zaczy­nają się bawić . Te aktyw­no­ści trwają ok 30 sekund i znowu zasy­piamy – oczy­wi­ście. Nasze pazurki zostały obcięte tak aby­śmy nie dra­pali mamusi pod­czas śniadanka.

Pani nadal z nami ćwi­czy wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­giczną, nam to nie prze­szka­dza. Jeste­śmy bar­dzo zre­lak­so­wani pod­czas tych ćwiczeń.

Pani nadal z nami śpi, więc nie­któ­rzy z nas wczoł­gują się na jej mate­rac. W ten spo­sób wdru­ku­jemy wzo­rzec ludz­kiego zapa­chu. Pierw­sze wspo­mnie­nie czło­wieka źró­dło ciepła.

Poza tym cza­sami wąchamy dziw­nych rze­czy: cebula, ziem­niaki, czo­snek, zioła, kwiaty, cyna­mon, gleba, koty – wszystko ukryte w małych fiolkach.

Nie robimy nic a połą­cze­nia w naszym mózgu się tworzą.

Pani przy­go­to­wuje nas na sesje masażu. Kiedy leżymy z mamu­sia jeste­śmy deli­kat­nie doty­kani po brzusz­kach, łap­kach, bocz­kach, uszkach.

Pani mówi, że szcze­nięta nie­sty­mu­lo­wane mają 30% mniej połą­czeń mózgo­wych w mózgu od tych sty­mu­lo­wa­nych już w 8 tygo­dniu życia.

Oto nasze zdję­cia i wideo:

PRÓBKI ZAPACHOWE:

scent samples

scent sam­ples

NASZE ZDJÉCIA:

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell samples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell samples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell samples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell samples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell samples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell samples

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Puppies

VIDEO:

LABRADOODLE PUPPIES AND FABIAN

AUSTRALIAN LABRADOODLES AND SCENTS

TYDZIEŃ 3

Dużo się działo w zeszłym tygo­dniu. Oj baaaar­dzo dużo. Po pierw­sze
otwar­li­śmy już nasze uszka i Edyta zaczęła nas wpro­wa­dzać w cudowny świat
dźwię­ków. Ale nie­spo­dziankę nam zro­biła, kiedy pierw­sze dźwięki jakie
usły­sze­li­śmy były dźwię­kami życia pło­do­wego i szumu wód pło­do­wych. Pani ma
nagrane te dźwięki spe­cjal­nie po to aby­śmy w nowy fascy­nu­jący świat weszli
bar­dzo powo­lutku i sły­sząc już cos co jest nam bar­dzo dobrze znane. Aby­śmy
sko­ja­rzyli ten nowy świat z czymś bezpiecznym.

Pani rów­nież masuje nasze ciałka upra­wia­jąc tak zwany masaż Shan­tala. Nasze
recep­tory wła­śnie otrzy­mują infor­ma­cje o naszym ciele. Masaż ma bar­dzo wiele
pozy­tyw­nych zalet, a w zależ­no­ści która część ciała jest maso­wana:
– pozy­tyw­nie wpływa na organy wewnętrzne
– sprzyja szyb­szej odbu­do­wie uszko­dzo­nych komó­rek naskórka
– popra­wia prze­mianę mate­rii,
– zwięk­sza prze­pływ krwi w orga­ni­zmie
– nor­ma­li­zuje wydzie­la­nie soków tra­wien­nych
– działa relak­su­jąco
A co naj­waż­niej­sze dzięki niemu pies może nabyć umie­jęt­ność świa­do­mego
roz­luź­nia­nia się.

Ćwi­czymy też rów­nież nasze błęd­niki i prze­pony. W jakim celu? A w takim
żeby­śmy w przy­szło­ści nie mieli cho­roby loko­mo­cyj­nej pod­czas jazdy
samo­cho­dem. Kiedy wsią­dziemy do samo­chodu po raz pierw­szy już będziemy na to
przy­go­to­wani a nasza pierw­sza jazda prze­bie­gnie bez­stre­sowo.
Nadal poznajmy różne zapa­chy. Pani zacho­wuje się jak psia mama przy­no­sząc je
na rękach i ubra­niu. Daje się wąchać a my tym samym pozna­jemy świat.

zdję­cia i video poniżej:

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle puppies

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle puppies

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle puppies

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and massage

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and massage

Australian labradoodle puppies and massage

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and massage

Australian labradoodle puppies and massage

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and massage

Australian labradoodle puppies and scents

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and scents

Australian labradoodle puppies and scents

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and scents

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle puppies

Australian labradoodle puppy and bells

Austra­lian labra­do­odle puppy and bells

SCENT EXERCISES

MASSAGE SESSION

WEEK 4

Pani mówi, że w tym tygo­dniu zro­bi­li­śmy bar­dzo duże postępy.

Cały czas nas Pani masuje i robi ćwi­cze­nia błęd­nika i prze­pony, aby­śmy w
przy­szło­ści nie mieli cho­roby lokomocyjnej.

Bar­dzo dużo słu­chamy teraz róż­nych hała­sów. Ale Pani używa trud­nego słowa
HABITUACJA czyli przy­zwy­cza­je­nie do bodźca. Pani mówi, że dźwięki należy
pusz­czać w takiej odle­gło­ści i o takim natę­że­niu aby­śmy się nie prze­lę­kli,
nie prze­ra­zili. Czyli tak aby nastą­piło stop­niowe przy­zwy­cza­je­nie do bodźca.
W odróż­nie­niu od UWRAŻLIWIENIA na bodziec czyli sytu­acji, w któ­rej
prze­lęk­niemy się danego bodźca i zapad­nie on w naszej pamięci tak długo, że
kie­dyś możemy mieć różne fobie z nim związane.

A wiec słu­chamy: fajer­wer­ków, burzy, szumu morza, odgło­sów róż­nych zwie­rząt
(małp, szcze­ka­nia psa, słoni, lwów, wil­ków, niedź­wie­dzi, pta­ków, sępów, sowy,
war­czą­cych i szcze­ka­ją­cych psów) cię­ża­ró­wek, syren poli­cji i karetki, ruchu
ulicz­nego, heli­kop­te­rów, samo­lo­tów, wrzesz­czą­cych dzieci, wystrzałów.

Teraz zaczę­li­śmy już wyle­gać na nowe pomiesz­cze­nia. Pani dała nam dziwne
przed­mioty — butelki, które wydają różne dziwne dźwięki. Nooo, to była
dopiero frajda.

Jest taki chłop­czyk, który z nami nie­złe rze­czy wydzi­wia. Pusz­cza nam różne
dźwięki i masuje nas. Wszystko powo­lutku gdyż ten tydzień jesz­cze minął na
dużej ilo­ści odpo­czynku i głę­bo­kiego snu.

Zapra­szamy do oglą­da­nia zdjęć i wideo;)

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

VIDEO

LABRADOODLES AND DIFFERENT NOISES

LABRADOODLES AND NOISES 2

LABRADOODLE NOISES

FABIAN MASSAGING PUPPIES

LABRADOODLE PUPPIES AND NOISES

TYDZIEŃ 5

Wciąż słu­chamy róż­nych dźwię­ków: tłu­czone szkło, krzy­czące kobiety,
męż­czyźni, dzieci, trza­ska­jące drzwi, burzę, wypadki samo­cho­dowe, skrzypce
(bar­dzo ktoś fał­szuje), klak­so­nów samo­cho­dów itp. Wszystko brzmi bar­dzo
cie­ka­wie a Pani przy­gła­śnia nam te dźwięki bar­dzo powo­lutku
Nadal Pani ćwi­czy nasze prze­pony aby­śmy nie mieli cho­roby loko­mo­cyj­nej
Pani nadal nas codzien­nie masuje.

Dzi­siaj to nawet musiała nam obciąć pazurki po strasz­nie już mie­li­śmy długi.

Zaczę­li­śmy pozna­wać inne psy w domu i dalej pozna­jemy róo­oożne zapa­chy
otoczenia.

Teraz jed­nak pani wpro­wa­dziła coś co się nazywa wzbo­ga­cone śro­do­wi­sko. Coś
co wygląda jak straszny bała­gan, ale ma dla nas bar­dzo duże zna­cze­nie
edu­ka­cyjne.
Po pierw­sze pozna­jemy różne fak­tury, róż­nych mate­ria­łów. Roz­wią­zu­jemy
nie­skom­pli­ko­wane pro­blemy. Jak wejść na pudło a potem z niego zejść? Co
kryje się w wia­drze? Nastę­pu­jemy na różne powierzch­nie. Cza­sami prze­wróci
się jakaś butelka albo bra­ci­szek w nią ude­rzy a wtedy jest nagły hałas.
Uczymy się reago­wać spo­ko­jem na takie sytu­acje.
Dzięki takim ćwi­cze­niom nabie­ramy pew­no­ści sie­bie, uczymy się jak sobie
radzić. Przy­go­to­wu­jemy się już teraz do tego co czeka na nas w przy­szło­ści
kiedy po raz pierw­szy wyj­dziemy na dwór.
Takie śro­do­wi­sko ma jesz­cze jeden ważny aspekt — działa wyci­sza­jąco. Psy -
Pani mówi mają dosko­nały węch i dzięki węsze­niu — czyli uży­wa­niu wspa­nia­łego
mecha­ni­zmu jaki posia­damy (naszych nosków) wyci­szamy się i uspa­ka­jamy.
Dla­tego Pani ukryła dla nas prze­różne nagrody w róż­nych miej­scach naszego
placu zabaw. Węszymy, szu­kamy, znaj­du­jemy i baaaar­dzo szybko zasy­piamy na
następne 2–3 godzinki.

* węsze­nie, żucie i liza­nie ma efekt wyci­sza­jący. Bie­ga­nie za piłeczką lub
aktywne zabawy pod­no­szą adre­na­linę, która aby mogła samo­czyn­nie opaść
potrze­buje aż 1 tygo­dnia czasu. To dzięki węsze­niu, żuciu i liza­niu nasze
psy będą spo­kojne. Bar­dziej inten­sywne aktyw­no­ści spo­wo­dują iż szcze­nię nie
będzie umiało pora­dzić sobie ze woja ener­gią. Czy w związku z tym pozwa­lać
naszym psom bie­gać, apor­to­wać? Tak, jed­nakże bar­dzo krótko, po czym
każ­do­ra­zowo należy psu podać pyszna kość do żucia. Pis powi­nien żuć ok 30
min do 1 h dziennie.

Oto nasze zdję­cia i filmy:

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Filmy:

AUSTRALIAN LABRADOODLE AND CHILD

AUSTRALIAN LABRADOODLE PUPPIES AND AUNT NESSIE

LABRADOODLE PUPPIES RELAXING

LABRADOODLE PUPPIES TIRED AFTER EDUCATIONAL GAMES

TYDZIEŃ 6

W tym tygo­dniu spo­tka­li­śmy dużo ludzi i roz­da­li­śmy dużo dudlo­wych
poca­łun­ków. Cią­gle Pani ser­wuje nam wzbo­ga­cone śro­do­wi­sko z roż­nymi
dźwię­kami. Pozna­jemy różne pokoje i zeszli­śmy wresz­cie na dół gdzie
powięk­szył się teren naszych eks­plo­ra­cji. Wciąż oczy­wi­ście jeste­śmy maso­wani
i wciąż zmie­nia się nasze oto­cze­nie dzięki czemu uczymy się, że zmiana jest
dobra. Zmiana jest bezpieczna.

Oto nasze zdjęcia:

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

I JESZCZE:

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle in new environment

Austra­lian Labra­do­odle in new environment

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Wideo

LABRADOODLE PUPPIES AND ENRICHED ENVIRONMENT

ENRICHED ENVIRONMENT

LABRADOODLES AND FIRST ADVENTURE WITH VACUM CLEANER

PUPPIES AND HAIR DRYER

TYDZIEŃ 7

To był milutki tydzień. Tydzień eksploracji.

Pani nam mówi, że do czasu aż skoń­czymy 7 tygo­dni powin­ni­śmy posta­wić swoje
nóżki juz na 7– miu róż­nych powierzch­niach. Dla­tego eż Pani zbu­do­wała dla
nas tunel. Może­cie tam zoba­czyć kamień, piach, trawę, pla­stik, drewno, metal,
gumę itd. Pani ukrywa tam różne snaki dzięki czemu eks­plo­ro­wa­nie staje się
na prawdę fantastyczne!

Wciąż odwie­dzają nas nowi ludzie, kobiety, męż­czyźni, dzieci

Tre­nu­jemy już w naszych klat­kach transportowych

Wciąż bawimy się na zor­ga­ni­zo­wa­nym wzbo­ga­co­nym środowisku.

Labradoodle puppies and bench

Labra­do­odle pup­pies and bench

Labradoodle puppies and bench

Labra­do­odle pup­pies and bench

Labradoodle puppies watching TV

Labra­do­odle pup­pies wat­ching TV

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

educational field

edu­ca­tio­nal field

VIDEO

AUSTRALIAN LABRADOODLES AND SOME KITCHEN STUFF:)

LABRADOODLE PUPPIES OUTSIDE;)

LABRADOODLE PUPPIES FIRST TIME OUTSIDE

LABRADOODLE PUPS ENRICHED ENVIRONMENT

TYDZIEŃ 8ZDJĘCIA

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups in the rain

Labra­do­odle pups in the rain

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups solving problems

Labra­do­odle pups solving problems

Labradoodle pups and noises

Labra­do­odle pups and noises

Labradoodle pups at night

Labra­do­odle pups at night

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a car

Labra­do­odle pups in a car

Labradoodle pups meeting bicycle

Labra­do­odle pups meeting bicycle

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting fisherman

Labra­do­odle pups meeting fisherman

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups and street noices

Labra­do­odle pups and street noices

VIDEO:

AUSTRALIAN LABRADOODLE AND DING DONG

LABADOODLE PUPPIES AND THE STREET NOISE

JUŻ ZA TYDZIEŃ ZAMIEŚCIMY TUTAJ RELACJE Z SOCJALIZACJI NASZYCH SZCZENIĄT

———————————————————————————————————————–
STYMULOWAĆ? SOCJALIZOWAĆ?

Na temat socja­li­za­cji i sty­mu­la­cji szcze­niąt jest dużo teo­rii. Jedne mówią żeby sty­mu­lo­wać i socja­li­zo­wać inne prze­ciw­nie – zdać się na matkę, na naturę. Matka nie robi wcze­snej sty­mu­la­cji neu­ro­lo­gicz­nej na szcze­nia­kach. Czyżby?

Na począ­tek musimy wyja­śnić sobie rzecz nastę­pu­jącą. To my ludzie, prze­nie­śli­śmy psa z jego natu­ral­nego śro­do­wi­ska. Zamknę­li­śmy go w domu. Matka wycho­wuje swoje szcze­nięta w kojcu dla szcze­niąt gdzie jedy­nym zapa­chem jest zapach matki i ew. proszku do pra­nia, w któ­rym hodowca pie­rze posła­nia szcze­niąt. Szczę­ście mają te szcze­nięta, które przez pierw­sze tygo­dnie życia wycho­wy­wane są tam gdzie dzieje się życie, skąd docho­dzą zapa­chy przy­go­to­wy­wa­nych potraw…
Po co sty­mu­lo­wać węch szcze­niąt? Po co robić wcze­sną neu­ro­lo­giczną sty­mu­la­cję? Prze­cież matka w natu­rze tego nie robi. Ale czy aby na pewno?
W natu­rze matka przy­nosi różne zapa­chy z zewnątrz na swoim futrze – zapach powie­trza, gleby, śmiet­nika, innych zwie­rząt. Czy to samo przy­no­szą matki suk wysta­wo­wych zawi­nięte w swoje papi­loty?
W natu­rze psia matka musi dostar­czyć szcze­nię­tom jedze­nie. Zosta­wia je na chwilę, a gdy aku­rat jest zimno? Faj­nie– sty­mu­la­cja ter­miczna. Ich ciałka nie są kła­dzione na mięk­kim kocyku a pomiesz­cze­nie, w któ­rym prze­by­wają nie jest dogrze­wane. Cza­sami znaj­dują się głową do góry, cza­sami w dół a cza­sami na ple­cach. Warunki nie są ste­rylne a młode szcze­nięta doświad­czają deli­kat­nego stresu dzięki warun­kom śro­do­wi­sko­wym. Z zewnątrz dobie­gają różne hałasy oto­cze­nia o róż­nym natę­że­niu i szcze­nięta sły­szą je jak tylko otwo­rzą uszy czyli ok 21 dnia. Nikt nie czeka, aż będą gotowe, nikt się z nimi nie cacka. I to jest natura.
Natura nie jest zamknięta w ste­ryl­nym kojcu i jeżeli rze­czy­wi­ście chcemy zosta­wić wszystko natu­rze powin­ni­śmy przy­bli­żyć naszym szcze­nię­tom warunki, jak naj­bar­dziej zbli­żone do warun­ków natu­ral­nych. Po kilku tygo­dniach wyjdą na zewnątrz i to będzie ich natu­ralne śro­do­wi­sko i one muszą je zacząć pozna­wać bar­dzo wcześnie.

A teraz ciekawostka:

Już w 8 tygo­dniu życia szcze­nięta sty­mu­lo­wane mają 30% połą­czeń mózgo­wych wię­cej niż te, które nie były sty­mu­lo­wane” Zofia Mrzewińska

, , ,