USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT — POMÓŻ I TY!

Zachę­cam do wzię­cia udziału w akcji. Nowa ustawa zaostrza kary dla znę­ca­ją­cych się nad zwie­rzę­tami. Przy­łącz się i Ty!

Koali­cja dla Zwie­rząt opra­co­wała nowy pro­jekt ustawy o ochro­nie zwie­rząt. Jest to pro­jekt oby­wa­tel­ski.
Zgod­nie z pol­skim pra­wem, aby pro­jekt był gło­so­wany w sej­mie, trzeba speł­nić nastę­pu­jące warunki:

1. Komi­tet Ini­cja­tywy Usta­wo­daw­czej musi zebrać mini­mum 1000 pod­pi­sów pod pro­jek­tem i prze­słać je do Mar­szałka Sejmu.
2. Mar­sza­łek sejmu w ciągu 14 dni wydaje decy­zję o przy­ję­ciu zawia­do­mie­nia, po czym ogła­sza w dzien­niku o zasięgu ogól­no­pol­skim fakt naby­cia oso­bo­wo­ści praw­nej przez Komi­tet, adres Komi­tetu i miej­sce udo­stęp­nie­nia pro­jektu ustawy do publicz­nego wglądu.
3. Pod pro­jek­tem musi pod­pi­sać się w ciągu 3 mie­sięcy od reje­stra­cji komi­tetu mini­mum 100 tysięcy osób mają­cych prawo wybie­ra­nia do Sejmu.

Punkt 1. jest już zre­ali­zo­wany — zebrano ponad 1800 podpisów.

Jak pomóc? Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znaj­dziesz na stro­nie Koali­cji dla Zwie­rząt: http://www.koalicja.org.pl/index.php
Pro­jekt ustawy: http://www.koalicja.org.pl/ustawa.php
Czę­sto zada­wane pyta­nia: http://www.facebook.com/notes/koalicja-dla-zwierzat-nowa-ustawa-o-zwierzetach/faq-czyli-odpowiedzi-na-rozne-pytania-naszych-fanow/127242214012500

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce