Pierwszy zjazd Australijskich Labradoodle:)

Pierw­szy zjazd Austra­lij­skich Labradoodle:)

Nie tak dawno temu, bo w kwiet­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy nasz pierw­szy dudlowy romp w Pol­sce psia­ków pocho­dzą­cych z Wlo­cha­tej Pasji i Kudła­tego Czaru.

Było wspa­niale! Agnieszka Pache i Alek­san­dra Gałka z cen­trum szko­le­nio­wego Eve­rest zor­ga­ni­zo­wały nam świetne — szko­le­nie — zabawę. Tro­chę tre­nin­gów posłu­sze­stwa (obi­dience), trie­balla oraz mantailingu.…oczywiscie były zawody i nagrody:)

Dzie­ku­jemy dziew­czyny! To był swietny czas spę­dzony z naszymi wspa­nia­łymi dudlo­wymi rodzi­nami. Swiet­nie było zoba­czyc się znowu u usły­szec tyle fan­ta­stycz­nych histo­rii o Waszych psia­kach. Od tej pory mamy nadzieje na regu­larne spo­tka­nia w tak miłym gronie;)

Kilka zdjęć z wyjazdu:

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

Australian Labradoodle weekend

Austra­lian Labra­do­odle weekend

————————————————————————————————
Wło­chata Pasja

Pierw­sza w Pol­sce Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle
www.wlochata-pasja.com.pl
www.labradoodle.pl

, , ,