Nessie — Australian Labradoodle na warsztatach obedience

Ostat­nio odwie­dzi­li­śmy Psią Kra­inę. Byli­śmy na warsz­ta­tach obe­dience z Agnieszką Pache (Eve­rest Szczyt Porozumienia).

W Psiej Kra­inie jak zwy­kle wszystko dopięte na ostatni guzik, świetna atmos­fera, wspa­niałe swoj­skie wyroby. A same warsz­taty no cóż — pro­fe­sjo­na­lizm Agnieszki mówi sam za siebie.

Psiaki spra­wo­wały się wzor­cowo. Udział w warsz­ta­tach brała rów­nież nasz Austra­lij­ski Labra­do­odle — Rene­se­mee (Nessie).

Oto zdję­cia z samych warsztatów:

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

Warsztaty Obedience - Psia Kraina

Warsz­taty Obe­dience — Psia Kraina

A To Nes­sie eks­plo­ru­jąca fan­ta­styczne wzbo­ga­cone śro­dwi­sko w Psiej Krainie.

Nessie Australian Labradoodle, puszki

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle, puszki

Nessie Labradoodle, different ground

Nes­sie Labra­do­odle, dif­fe­rent ground

Nessie Labradoodle, enriched environment

Nes­sie Labra­do­odle, enri­ched environment

Nessie Labradoodle, in the box

Nes­sie Labra­do­odle, in the box

Nessie, labradoodle, kukła

Nes­sie, labra­do­odle, kukła

Nessie, labradoodle, mysza

Nes­sie, labra­do­odle, mysza

Nessie, labradoodle, slon

Nes­sie, labra­do­odle, slon

Nessie, Labradoodle,podłoża

Nes­sie, Labradoodle,podłoża

Nessie, Labraoodle, wiszące korale

Nes­sie, Labra­oodle, wiszące korale

Roz­da­nie dyplo­mów i nagród:

Dyplomy, nagrody

Dyplomy, nagrody

Dyplomy, nagrody

Dyplomy, nagrody

After­party:

Afterparty - Psia Kraina

After­party — Psia Kraina

Nessie, labradoodle, lody

Nes­sie, labra­do­odle, lody

Nessie, labradoodle, psia kraina

Nes­sie, labra­do­odle, psia kraina

Psia Kraina, mniam mniam

Psia Kra­ina, mniam mniam

Pozna­li­śmy rów­nież taj­niki nowej dys­cy­pliny Trieball

Trieball

Trie­ball

Trieball

Trie­ball

Trieball

Trie­ball

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy na kolejne fan­ta­styczne warsztaty!

————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Pierw­sza Pol­ska Hodowla Austra­lij­skich Labradoodle

www.wlochata-pasja.com.pl

, , ,