Duudlowych Świąt!

Pomyśl­no­ści z oka­zji Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz szam­pań­skiego Nowego Roku 2011

Dudlowych Świąt

Dudlo­wych Świąt

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce